która odbędzie się

28 MAJA 2020 W POZNANIU

pod honorowym patronatem:

Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającej przy KNP PAN

STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH - KOMUNIKAT NR 1

Dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości powoduje potrzebę nieustannej modyfikacji założeń i sposobu realizacji działań w obszarze edukacji. Przekształca się rynek usług edukacyjnych, który wymaga od pedagogów kreatywności, przedsiębiorczości, elastyczności oraz zdolności szacowania i podejmowania ryzyka. Owe przeobrażenia nie pozostają bez wpływu na rolę i sposób pracy nauczycieli, pedagogów, doradców, którzy także stoją przed wyzwaniem ,,zmiany myślenia o edukacji”. Wydaje się zatem, że umiejętność projektowania oraz wdrażania interesujących i innowacyjnych projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb grup społecznych i środowiska, należy do podstawowych kompetencji pedagogicznych, które powinny być kształtowane u współczesnych nauczycieli.


W związku z powyższymi założeniami, zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, której głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych, organizacji pozarządowych.


Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz się na myślenie projektowe”, podczas których będzie istniała możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych. Zaprezentowane zostaną również stoiska konsultacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz osobami, które w swojej codziennej pracy zawodowej podejmują działania projektowe.


Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne oraz społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.

KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI


 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Prof. dr hab. Stanisław Dylak
 • Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
 • Prof. UAM dr hab. Eva Zamojska
 • Dr Grażyna Barabasz
 • Dr Aneta Judzińska
 • Dr Bożena Kanclerz
 • Dr Mateusz Leszkowicz
 • Dr Lucyna Myszka-Strychalska
 • Dr Paulina Peret-Drążewska
 • Mgr Katarzyna Banaszak
 • Mgr Jonasz Pawlaczyk
 • Mgr Marlena Kaźmierska
 • Mgr Elżbieta Stańczyk

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


 • Mgr Alicja Ławiak - Przewodnicząca
 • Mgr Agnieszka Nymś-Górna
 • Mgr Zacharoula Antoniou
 • Milena Ołdak
 • Katarzyna Lis
 • Emanuela Mickiewicz
 • Olga Włochal
 • Aleksandra Szęfel
 • Daria Linka
 • Natalia Malanowska
 • Monika Kiszka

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone z inicjatywy mgr Katarzyny Banaszak w roku akademickim 2013 / 2014 przy Zakładzie Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkami Koła są studenci z kilku wydziałów UAM, którzy od wielu lat działają jako wolontariusze na rzecz środowiska lokalnego, dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej. Są to osoby ambitne, które często chcą wprowadzać swoje pomysły w życie, a w czym Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowe zawsze ich wspiera.

Działalność Koła obejmuje różnorodne inicjatywy, badania naukowe oraz projekty i szkolenia, mające na celu rozwój kompetencji międzykulturowych jego członków, a także wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów i poszerzanie współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz kształtowanie świadomości zróżnicowania kulturowego i językowego współczesnego świata.

KNEM organizuje cykliczne wydarzenia w społeczności akademickiej takie, jak: Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją, podczas której studenci mają możliwość wysłuchania relacji osób, które realizowały różnorodne projekty lub odbyły wolontariat w krajach całego świata, czy też Spotkanie z Żywą Książką, co stanowi możliwość do wymiany doświadczeń kulturowych pomiędzy studentami, a zaproszonymi cudzoziemcami, mieszkającymi w Polsce. Członkowie Koła biorą czynny udział w licznych szkoleniach o tematyce międzykulturowej, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, co przekładają na praktykę, w postaci ogranizacji licznych warsztatów zarówno dla dzieci, jak i studentów. Koło uczestniczy również we wszelkich inicjatywach wydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich takich, jak: Festyn Rodzinny UAM oraz Kulminacje.

Koło prowadzi również, od początku swojej działalności, projekt edukacyjno-badawczy Studenci UAM bez Granic. Co roku w okresie sierpień/wrzesień studenci wyjeżdżają do różnych krajów, gdzie prowadzą zajęcia w szkołach, w których mogą wprowadzać ciekawe metody efektywnego nauczania oraz doskonalą własne umiejętności do przyszłego zawodu. Projekt ten zajął I miejsce w konkursie „StRuNa” w kategorii Wyprawa Roku 2014.

Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży działa przy Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekunami naukowymi Koła KRAM są: dr Bożena Kanclerz, dr Paulina Peret-Drążewska oraz dr Lucyna Myszka-Strychalska.

Członkowie Koła w ramach swojej działalności angażują się w inicjatywy zarówno naukowe jak i kulturalne, które związane są z najważniejszym obszarem zainteresowań, a zatem z młodzieżą jako przedmiotem badań pedagogicznych oraz podmiotem prospektywnych zmian. Przede wszystkim członkowie Koła pracują nad wystąpieniami, które prezentowane są cyklicznie na Wydziałowych Konferencjach. W planach jest także organizacja warsztatów i konkursu fotograficznego w ramach Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje. Jako Koło Naukowe zainteresowane młodzieżą, pracujemy także nad podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy z młodymi ludźmi, organizując hospitacje w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Koło Naukowe KRAM to przestrzeń zarówno do pracy naukowej, jak i do dyskusji intelektualnej oraz działań w przestrzeni akademickiej i społecznej. Nasze spotkania są okazją nie tylko do integracji studentów, ale także do pogłębionej refleksji nad współczesną młodzieżą.

 

Działalność Koła oscyluje wokół prowadzenia badań naukowych oraz organizowania/uczestniczenia w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom socjalizacji (również rodzajowej) dzieci i młodzieży oraz jej znaczenia w kształtowaniu aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodych dorosłych: mężczyzn i kobiet. Zmierza również do poszerzania świadomości na temat ról płciowych i społecznych oraz towarzyszących im stereotypów i „pułapek myślenia”. Koło jest otwarte na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami i organizacjami akademickimi celem „poszerzania horyzontów” i analizowania fenomenu współczesnej męskości i kobiecość z różnych perspektyw. Dodatkową płaszczyzną rozwoju i krytycznego myślenia jest uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatru, filharmonii).

W ubiegłym roku akademickim zostały przeprowadzone warsztaty W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. o tym jak przezwyciężyć schematyczne myślenie, jak rozpoznać manipulację, jak zapanować nad stresem). Członkinie Koła wzięły czynny udział w X Konferencji Kół Naukowych oraz w Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE 2017. Uczestniczyły też w cyklicznych wyjściach do teatru. Zrealizowały również projekt badawczy KOBIETA, RODZINA, KARIERA – DUET (NIE)DOSKONAŁY.

Obecnie, Członkinie Koła Naukowego „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ realizują działalność naukowo-dydaktyczną kontynuując cykl warsztatów z serii: W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. zakresu dialogu motywacyjnego oraz asertywności), publikując artykuły naukowe oraz uczestnicząc w organizacji XI Konferencji Kół Naukowych. Dodatkowym przedsięwzięciem są wyjścia do teatru/filharmonii. Cykliczny charakter spotkań stanowi też przestrzeń do burzliwych dyskusji związanych ze specyfiką ról społecznych mężczyzn i kobiet na podstawie wzorców wyodrębniających się z literatury, sztuki, kinematografii czy kultury popularnej.

PROGRAM

SESJA I
11.30 – 12.50
WYKŁADY INAUGURACYJNE ZAPROSZONYCH GOŚCI
Moderatorki: Lucyna Myszka-Strychalska, Aneta Judzińska

prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Aby promować aktywność, warto zrozumieć bierność

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Co jest ważne w edukacji zdalnej?

dyrektor Marzena Kędra
Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito
Cogito przestrzenią dla budowania kultury uczenia się

SESJA II
13.00 – 14.15
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - wystąpienia prelegentów i prelegentek w czasie rzeczywistym
Moderatorki: Lucyna Myszka-Strychalska, Bożena Kanclerz

Sabina Wolniewicz, Olga Włochal
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„I kto tu oszalał”, czyli poszerzanie świadomości społecznej o zaburzeniach psychicznych. Projekt w oparciu o dialog z ekspertami przez doświadczenie

Katarzyna Szabelska
Stowarzyszenie ESN UAM Poznań
Aktywizacja społeczności studenckiej i lokalnej na rzecz edukacji i integracji społecznej przez Erasmus Student Network

Anna Wojewoda
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Między grą a emocjami - klub gracza w Placówce Pieczy Zastępczej

Karol Łukowski
Uniwersytet Łódzki i Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ETAP
Realizacja projektów profilaktyczno-terapeutycznych na rzecz wspólnot lokalnych

SESJA III
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK – nagrania wystąpień prelegentów i prelegentek

Małgorzata Dyrdół
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
"Prawa dziecka w świecie bajek", czyli o projekcie, który połączył młodzież i przedszkolakówLINK.

Alicja Ławiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Uniwersytet Każdego Wieku w Kostrzynie
Nauczanie języka obcego wśród osób w wieku późnej dorosłościLINK.

Ewelina Szczechowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedsiębiorczość wstępem do sukcesuLINK.

Łukasz Szał
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNGiG)
Learning by doing w Omanie jako przykład dobrych działań projektowychLINK.

Małgorzata Kaczmarek
Politechnika Poznańska oraz stowarzyszenie Polska Akademia Rozwoju
Współpraca i rozwój osobisty - czyli jak wymiany międzynarodowe wpływają na młodzieżLINK.

Anna Mańkowska, Anna Rybińska, Mateusz Marciniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
"Wiele kultur - wspólny świat"LINK.

Magdalena Błaszczak
Modne Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nauka o prawie bez patosu i tabu to wstyd i hańba! Przed Państwem… Modne PrawoLINK.

Danuta Mackojć
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Na drodze do Song of Songs" - podsumowanie realizacji projektu społecznego ze środków Funduszu SprawiedliwościLINK.

Lucyna Jaworska-Wojtas
Pokonać endometriozę
Endometrioza bez tajemnic czyli przykłady dobrych praktyk edukujących społeczeństwo przez fundację „Pokonać endometriozę”LINK.

Agnieszka Nymś-Górna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
O roli współpracy w codziennej pracy przedstawicieli instytucji pomocowychLINK.

Zacharoula Antoniou i Calin Boldea
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
Edukacja pozaformalna w działaniach międzykulturowych na przykładzie działań wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności LINK.

Michalina Kasprzak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Twórcze rozwiązywanie problemów w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu” LINK.

Temat webinarium: Kreacja CV – dokument szyty na miarę

Termin: 14.30 – 16.00

Opis spotkania: 

Życiorys szyty na miarę to webinarium, w którym uczestnik dowie się jak napisać aplikację, która wzbudzi zainteresowanie pracodawców. Podczas spotkania zostaną omówione zasady pisania dokumentów aplikacyjnych oraz najczęściej popełniane błędy w życiorysie. Wydarzenie ma charakter praktyczny i z pewnością pomoże w skonstruowaniu idealnego CV, dzięki któremu zaproszą Cię na rozmowę o staż lub pracę.

Prowadząca:

Ewelina Szczechowiak: Doradca zawodowy i doktorantka w Zakładzie Metodologii Nauk o Edukacji. Interesuje się tematyką przedsiębiorczości oraz sytuacją młodych pedagogów na rynku pracy. Zawodowo udziela wsparcia rekrutacyjnego w postaci konsultacji doradczych i kreowania dokumentów aplikacyjnych.

Temat webinarium: Wspieranie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych na lekcjach wychowawczych.
Termin: 16:00 - 17:30

Opis spotkania: 

Założeniem obecnego systemu edukacji jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju, zarówno tego poznawczego jak i emocjonalno-społecznego. Programem, który wspiera rozwój kluczowych kompetencji oraz rozwój inteligencji emocjonalnej jest Social Emotional Learning. W swoich założeniach SEL ma pomóc uczniowi rozwijać jego samoświadomość i samokontrolę, empatię oraz zdolności interpersonalne. Proponowany warsztat ma na celu poznanie praktycznych rozwiązań do rozwijania kompetencji społecznych. W trakcie zajęć omówimy kilka przykładowych scenariuszy zajęć, które będą mogli Państwo zastosować na swoich zajęciach.

Prowadząca:

Amelia Molska: nauczyciel, pedagog specjalny, filolog germanista. W Spark Academy zajmuje się wspieraniem uczniów w procesach uczenia się. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny zafascynowana mózgiem i metodami wspomagania jego pracy.

Temat webinarium:Najpierw człowiek, potem cała reszta - czyli o zasobach ludzkich w projekcie

Termin: 17.30 – 18.15

Cel:

Do projektów można podchodzić w różny sposób. Wszystko zależy od celu jaki chcemy zrealizować. Nic jednak nie jest tak ważne, jak ludzie z którymi będziemy współpracowali. Podczas webinarium przedstawię własne doświadczenia w pracy przy projektach, porozmawiamy o współpracy i wykonamy ćwiczenia porządkujące nasze zasoby.

Prowadząca:

Agnieszka M. Barwicka: Doktorantka w Zakładzie Edukacji Medialnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w myśleniu wizualnym i tworzeniu innowacyjnych projektów. W 2010 r. została uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku w Polsce przyznawanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Laureatka projektu „Własność=Jasność”, dzięki któremu odbyła staż w Wydziale Projektów Edukacyjnych w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe związane są z innowacyjnymi strategiami nauczania-uczenia się, rozwiązywaniem sytuacji problemowych oraz relacjami międzyludzkimi. Jest wieloletnim wychowawcą klasy integracyjnej, trenerem oraz nauczycielem akademickim. Łączy naukę z biznesem. Właścicielka firmy szkoleniowej dla nauczycieli www.magroup.pl

Temat webinarium: Narada Obywatelska o Edukacji – największe konsultacje społeczne w dziedzinie edukacji po 1989 roku
Termin:29 maja 2020 roku, godz. 15.00-16.30

Opis spotkania: 

Na spotkaniu przedstawiony zostanie projekt Narada Obywatelska o Edukacji zainicjowany przez grupę Ja, Nauczyciel, Protest z Wykrzyknikiem i Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Były to największe, oddolne konsultacje społeczne dotyczące edukacji, organizowane w całej Polsce przez setki osób zaangażowanych w rozwój edukacji. Omówiona zostanie metoda konsultacji - world cafe, zalety takiej metody oraz wnioski z samych konsultacji.

Prowadząca:

Prowadząca: Agnieszka Jankowiak-Maik: nauczycielka w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu i aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako „Babka od histy”. Redaktorka naczelna portali internetowych Ciekawostki Historyczne i Twoja Historia, publicystka portalu Lubimy Czytać. Wiceprzewodnicząca rady fundacji Ja, Nauczyciel. Autorka prac naukowych i publicystycznych z zakresu dydaktyki historii, najnowszej historii Polski oraz historii kobiet. Tutorka i trenerka Odysei Umysłu. Organizatorka licznych akcji społecznych.

Temat webinarium:Pomysł na projekt - i co dalej?

Termin: 29 maja 2020 roku, godz. 16.30-17.15

Cel:

Kiedy mamy już pomysł na ciekawy projekt, zadajemy sobie pytanie: "I co dalej?". Podczas tego webinarium dowiecie się jakie kroki warto przedsięwziąć, by ideę wcielić w życie.

Prowadząca:

Anna Wojewoda: Brała udział w wielu projektach edukacyjnych i społecznych poczatkowo jako uczestnik, później jako organizator. Jednym z nich był udział w projekcie świetlicy językowej (język niemiecki) realizowanym przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM, Przedszkole Dwujęzyczne "Ene due Rabe" oraz Szkołę Podstawową nr 22 w Poznaniu, gdzie pełniła funkcję nauczyciela niemieckojezycznego. Zorganizowała i zrealizowała projekt międzynarodowej wymiany listów, który trwał dwa lata. Obecnie jest inicjatorką oraz wykonawcą projektu "Klubu gracza" realizowanego w Placówce Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowiach.

-

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI I WEBINARIACH


Osoby zainteresowane biernym udziałem w konferencji prosimy o rejestrację LINK.


Osoby zainteresowane udziałem w webinariach w piątek 29.05 prosimy o rejestrację LINK.


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach pt. Wspieranie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych na lekcjach wychowawczych prosimy o wejście o godz. 16.00 28.05 na adres podany pod linkiem LINK.

Udział jest bezpłatny.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D

60-568 Poznań

Nowa specjalność na kierunku PEDAGOGIKA (studia 2-letnie, II stopień): PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE

Oferta studiów jest skierowana do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich na różnych kierunkach. Studia na specjalności PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE przygotowują przyszłych pedagogów zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych w różnych kontekstach społecznych i kulturowych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do tworzenia i realizowania różnego rodzaju projektów edukacyjnych w przestrzeni społecznej oraz fizycznej; inicjowania i prowadzenia organizacji edukacyjnych oraz zajmujących się edukacją; współpracy jako partner edukacyjny instytucji kulturalno-oświatowych; aranżowania stosownej do zadań przestrzeni edukacyjnej oraz projektowania materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: www.projektowanieedukacyjne.amu.edu.pl;
- profil FB: www.facebook.com/projektowanieedukacyjne;
- e-mail: projektowanieedukacyjne@amu.edu.pl.

Nowe studia podyplomowe: AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej

Studia podyplomowe Aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej są formą doszkalającą i podnoszącą kompetencje absolwentów studiów I lub II stopnia w wymiarze pracy organizacyjnej oraz pedagogicznej w trzech zasadniczych obszarach: funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zarządzania projektami realizowanymi w obszarze ekonomii społecznej oraz pracy z młodzieżą. Wraz ze wzrostem znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, absolwenci kierunków społecznych oraz humanistycznych potrzebują nie tylko umiejętności pracy z drugim człowiekiem, ale także wielu znaczących kompetencji organizacyjnych. Instytucje z obszaru ekonomii społecznej takie jak: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, spółdzielnie pracy, Centra Integracji Społecznej czy Zakłady Aktywizacji Zawodowej, w nowej perspektywie finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą się profesjonalizować i poszukiwać pracowników przygotowanych do pracy zarówno w zakresie powstania i działania organizacji, ale także umiejętnie realizujących projekty edukacyjne, profilaktyczne, aktywizujące i pomocowe.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: LINK;
- profil FB: www.facebook.com/projektywse;
- e-mail: projektywse@amu.edu.pl.

 

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
„STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH” ONLINE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konferencji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl
3. Dane osobowe uczestników konferencji przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia transmisji online przez Internet IV Ogólnopolskiej Konferencji „Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych” oraz publikacji materiału video z ww. konferencji. Relacja z Konferencji będzie umieszczona na stronie internetowej Strefy Projektów Edukacyjnych i Społecznych, na facebooku oraz na platformie youtube.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Podanie przez uczestników konferencji danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, jednak w zakresie wymaganym przez Organizatora w celu rejestracji i uczestnictwa w konferencji jest konieczne. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestnictwo w konferencji.
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych w zakresie realizacji IV Ogólnopolskiej Konferencji „Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych”.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Uczestnikom konferencji przysługuje:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących uczestników konferencji, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnicy konferencji mają prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda). Informację o wycofaniu zgody proszę przesłać na adres strefaprojektow@amu.edu.pl
9. Dane uczestników konferencji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.
10. Udział w konferencji jest bezpłatny.
11. Organizatorzy konferencji nie odpowiadają za jakość połączenia w czasie konferencji.


DOKUMENTY DO POBRANIA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH LINK.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH LINK.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Sekretarzy Konferencji:

dr Aneta Judzińska

mgr Jonasz Pawlaczyk

e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl

Strona internetowa: www.strefaprojektow.amu.edu.pl

Profil FB: www.facebook.com/strefaprojektow