która odbędzie się

25 KWIETNIA 2019 W POZNANIU

pod honorowym patronatem:

Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającej przy KNP PAN

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH - KOMUNIKAT NR 1

Dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości powoduje potrzebę nieustannej modyfikacji założeń i sposobu realizacji działań w obszarze edukacji. Przekształca się rynek usług edukacyjnych, który wymaga od pedagogów kreatywności, przedsiębiorczości, elastyczności oraz zdolności szacowania i podejmowania ryzyka. Owe przeobrażenia nie pozostają bez wpływu na rolę i sposób pracy nauczycieli, pedagogów, doradców, którzy także stoją przed wyzwaniem ,,zmiany myślenia o edukacji”. Wydaje się zatem, że umiejętność projektowania oraz wdrażania interesujących i innowacyjnych projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb grup społecznych i środowiska, należy do podstawowych kompetencji pedagogicznych, które powinny być kształtowane u współczesnych nauczycieli.


W związku z powyższymi założeniami, zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, której głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych, organizacji pozarządowych.


Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz się na myślenie projektowe”, podczas których będzie istniała możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych. Zaprezentowane zostaną również stoiska konsultacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz osobami, które w swojej codziennej pracy zawodowej podejmują działania projektowe.


Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne oraz społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.

KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI


 • Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak
 • Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska – Melosik
 • Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek
 • Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska
 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński
 • Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
 • Prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet
 • Prof. UAM dr hab. Eva Zamojska
 • Dr Mateusz Leszkowicz
 • Dr Paulina Peret-Drążewska
 • Dr Lucyna Myszka-Strychalska
 • Mgr Katarzyna Banaszak
 • Mgr Katarzyna Bogucka
 • Mgr Aneta Judzińska
 • Mgr Jonasz Pawlaczyk
 • Mgr Alicja Ławiak
 • Mgr Marlena Kaźmierska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


 • Adelinde Luyken
 • Emanueala Mickiewicz
 • Katarzyna Lis
 • Milena Ołdak
 • Daria Linka
 • Monika Pawłowska
 • Ewelina Nehring

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone z inicjatywy mgr Katarzyny Banaszak w roku akademickim 2013 / 2014 przy Zakładzie Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkami Koła są studenci z kilku wydziałów UAM, którzy od wielu lat działają jako wolontariusze na rzecz środowiska lokalnego, dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej. Są to osoby ambitne, które często chcą wprowadzać swoje pomysły w życie, a w czym Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowe zawsze ich wspiera.

Działalność Koła obejmuje różnorodne inicjatywy, badania naukowe oraz projekty i szkolenia, mające na celu rozwój kompetencji międzykulturowych jego członków, a także wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów i poszerzanie współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz kształtowanie świadomości zróżnicowania kulturowego i językowego współczesnego świata.

KNEM organizuje cykliczne wydarzenia w społeczności akademickiej takie, jak: Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją, podczas której studenci mają możliwość wysłuchania relacji osób, które realizowały różnorodne projekty lub odbyły wolontariat w krajach całego świata, czy też Spotkanie z Żywą Książką, co stanowi możliwość do wymiany doświadczeń kulturowych pomiędzy studentami, a zaproszonymi cudzoziemcami, mieszkającymi w Polsce. Członkowie Koła biorą czynny udział w licznych szkoleniach o tematyce międzykulturowej, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, co przekładają na praktykę, w postaci ogranizacji licznych warsztatów zarówno dla dzieci, jak i studentów. Koło uczestniczy również we wszelkich inicjatywach wydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich takich, jak: Festyn Rodzinny UAM oraz Kulminacje.

Koło prowadzi również, od początku swojej działalności, projekt edukacyjno-badawczy Studenci UAM bez Granic. Co roku w okresie sierpień/wrzesień studenci wyjeżdżają do różnych krajów, gdzie prowadzą zajęcia w szkołach, w których mogą wprowadzać ciekawe metody efektywnego nauczania oraz doskonalą własne umiejętności do przyszłego zawodu. Projekt ten zajął I miejsce w konkursie „StRuNa” w kategorii Wyprawa Roku 2014.

Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży działa przy Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekunami naukowymi Koła KRAM są: dr Bożena Kanclerz, dr Paulina Peret-Drążewska oraz dr Lucyna Myszka-Strychalska.

Członkowie Koła w ramach swojej działalności angażują się w inicjatywy zarówno naukowe jak i kulturalne, które związane są z najważniejszym obszarem zainteresowań, a zatem z młodzieżą jako przedmiotem badań pedagogicznych oraz podmiotem prospektywnych zmian. Przede wszystkim członkowie Koła pracują nad wystąpieniami, które prezentowane są cyklicznie na Wydziałowych Konferencjach. W planach jest także organizacja warsztatów i konkursu fotograficznego w ramach Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje. Jako Koło Naukowe zainteresowane młodzieżą, pracujemy także nad podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy z młodymi ludźmi, organizując hospitacje w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Koło Naukowe KRAM to przestrzeń zarówno do pracy naukowej, jak i do dyskusji intelektualnej oraz działań w przestrzeni akademickiej i społecznej. Nasze spotkania są okazją nie tylko do integracji studentów, ale także do pogłębionej refleksji nad współczesną młodzieżą.

 

Działalność Koła oscyluje wokół prowadzenia badań naukowych oraz organizowania/uczestniczenia w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom socjalizacji (również rodzajowej) dzieci i młodzieży oraz jej znaczenia w kształtowaniu aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodych dorosłych: mężczyzn i kobiet. Zmierza również do poszerzania świadomości na temat ról płciowych i społecznych oraz towarzyszących im stereotypów i „pułapek myślenia”. Koło jest otwarte na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami i organizacjami akademickimi celem „poszerzania horyzontów” i analizowania fenomenu współczesnej męskości i kobiecość z różnych perspektyw. Dodatkową płaszczyzną rozwoju i krytycznego myślenia jest uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatru, filharmonii).

W ubiegłym roku akademickim zostały przeprowadzone warsztaty W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. o tym jak przezwyciężyć schematyczne myślenie, jak rozpoznać manipulację, jak zapanować nad stresem). Członkinie Koła wzięły czynny udział w X Konferencji Kół Naukowych oraz w Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE 2017. Uczestniczyły też w cyklicznych wyjściach do teatru. Zrealizowały również projekt badawczy KOBIETA, RODZINA, KARIERA – DUET (NIE)DOSKONAŁY.

Obecnie, Członkinie Koła Naukowego „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ realizują działalność naukowo-dydaktyczną kontynuując cykl warsztatów z serii: W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. zakresu dialogu motywacyjnego oraz asertywności), publikując artykuły naukowe oraz uczestnicząc w organizacji XI Konferencji Kół Naukowych. Dodatkowym przedsięwzięciem są wyjścia do teatru/filharmonii. Cykliczny charakter spotkań stanowi też przestrzeń do burzliwych dyskusji związanych ze specyfiką ról społecznych mężczyzn i kobiet na podstawie wzorców wyodrębniających się z literatury, sztuki, kinematografii czy kultury popularnej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI - LINK

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników
Wydział Studiów Edukacyjnych, budynek D, sala 508

9.00 – 9.30
Uroczyste otwarcie Konferencji
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Wykład inauguracyjny pt. „Kontinuum projektów” - biograficzna ścieżka naukowca, dr hab. Michał Klichowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

9.30 – 11:00
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
- wystąpienia prelegentów, sala 508
Moderatorzy: Lucyna Myszka-Strychalska, Aneta Judzińska

Aleksandra Lidia Załustowicz Mowa w starciu z udarem - ocena innowacji społecznej realizowanej w ramach grantu „Przepis na wielkopolską innowację - usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

Agnieszka Jankowiak-Maik
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Kształcenie kompetencji na przykładzie projektów edukacyjnych Centrum Edukacji Obywatelskiej

Marek Banaszak, Dagmara Moskwa
Collegium Da Vinci w Poznaniu
„Rób tak, aby być szczęśliwym”, czyli know how realizacji projektów edukacyjnych
i społecznych na styku Biznes / Nauka / Edukacja

Bartosz Bednarek
Fundacja Masz Wielką Wartość
Wolontariat Osób z Niepełnosprawnością

Syma Marta Al Azab-Malinowska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
U siebie trochę raźniej - o możliwościach prowadzenia oddziaływań psychoedukacyjnych
w środowisku lokalnym

Elżbieta Niewiadomska
Stowarzyszenie Lepszy Świat
Wolontariat przy działaniach edukacyjnych

11:00 – 11:15
PRZERWA

11:15 – 12.45
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
- wystąpienia prelegentów, sala 508
Moderatorzy: Lucyna Myszka-Strychalska, Aneta Judzińska

Aleksandra Bawolska-Piszczatowska
Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego
Projektowanie wsparcia dla dzieci z mutyzmem wybiórczym i ich rodzin. Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego

Anna Schmidt
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Idea współpracy środowisk na rzecz wspierania dziecka na przykładzie Projektu „Przedszkolaki na Uniwersytecie”

Łukasz Hajdrych, Mateusz Raszyński
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny
Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy „Koimeterion”

Kinga Mistrzak
Centrum Inicjatyw Senioralnych
Senioralne poruszenie przed sceną i na scenie - widzoaktorstwo jako metoda inkluzji seniorów zależnych

Lena Głowacka, Magdalena Felis
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Projekt „Razem przez wieki”

Beata Ozorowska
Koło Naukowe Wspierania i Kreowania Rozwoju Dziecka, Uniwersytet Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy
Dzień Książki w bydgoskich placówkach

12.45 – 13.30
PRZERWA OBIADOWA

13.30 – 15.50
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
PRAKTYK - wystąpienia prelegentów, sala 508
Moderatorzy: Lucyna Myszka-Strychalska, Aneta Judzińska

Bożena Kanclerz
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Girl2Leader - wspieramy dziewczyny!

Łukasz P. Ratajczak
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Projekt „UAM-ek przestrzeń dziecięcych doświadczeń”. Kierunki i obszary działań oraz praktyka realizacji

Emilia Wallheim
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu
Czas NaRady - siła społecznej partycypacji

Teresa Rynduch, Małgorzata Radkiewicz, Marzena Jawór
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Spraw Społecznych
„Student dla Seniora” oraz „Koliberki. Dzieci dzieciom”

Ewelina Borkowska, Katarzyna Frydrych
Koło Naukowe Wspierania i Kreowania Rozwoju Dziecka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Inicjatywy społeczne w Kole Naukowym

Ewelina Szczechowiak
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości InSpirio, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
ZaInSpiruj się - oszczędzaj!

15.00 – 15.15
PRZERWA

15:15 – 17.00
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
- wystąpienia prelegentów, sala 508
Moderatorzy: Bożena Kanclerz, Aneta Judzińska

Lucyna Myszka-Strychalska
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Interdyscyplinarne Warsztaty Edukacyjne KU PRZYSZŁOŚCI, czyli o tym jak rozwijać kreatywność

Aneta Baranowska
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Rozwijanie umiejętności pracy z klasą wielokulturową wśród nauczycieli w projekcie „Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców”

Anna Wojewoda
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych / Dwujęzyczne Przedszkole Polsko-Niemieckie
Briefaustausch oder Brieffreundschaft? - o projekcie polsko-niemieckiej wymiany listów

Kamil Wnuk
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych / Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach
Strefa projektów: "Matematyczne Laboratorium Kultury", "Filmoteka Szkolna. Akcja!"

Łukasz Szał
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kostrzyński Uniwersytet Każdego Wieku - jak skutecznie zachęcić seniorów do nauki

Agata Kukawska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polonia w Brazylii

Joanna Kozielska, Paweł Czarnecki
Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie
Ze szkoły na rynek pracy - dobre praktyki projektowe w sektorze szkolnictwa zawodowego

17:00
ZAKOŃCZENIE

Temat warsztatu: Budowanie relacji interpersonalnych w zespole projektowym

Limit miejsc: 22

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 17:00 - 19:00

Opis:

Celem warsztatu będzie rozwój i doskonalenie umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji i budowania relacji interpersonalnych dla funkcjonowania zespołu projektowego. Przedmiotem staną się także zasady budowania zespołu, przede wszystkim konstruowanie procesu samomotywacji w działaniach zadaniowych w zespole oraz umiejętności zespołowego podejmowania decyzji, rozwiazywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wzajemność, zaangażowanie i współpraca w zespole, typy relacji interpersonalnych).

Prowadząca:

Dr Grażyna Teusz: adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego WSE UAM, coach rodzicielski. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia grup wsparcia, terapeutycznych; pracy metodą projektu, organizacji i koordynacji polskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK

Temat warsztatu: Efektywna praca w grupie – jak tego dokonać?

Limit miejsc: 15

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 16:00 – 17:30

Cel:

Podczas warsztatu uczestnicy zgłębią wiedzę na temat następujących obszarów tematycznych:

1. Zapoznanie z rolami w pracy zespołowej oraz rozpoznanie swojej roli.

2. Przedstawienie efektywnej komunikacji umożliwiającej skuteczniejszą pracę w grupie.

3. Przedstawienie istoty wyłonienia lidera grupy oraz podziału zadań wśród członków zespołu.

4. Ukazanie ważności stworzenia planu działania przed rozpoczęciem pracy.

5. Zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk obrazujących powyższe cele.

Prowadząca:

Mgr Paulina Mencel: studentka I roku II stopnia pedagogiki. Realizatorka autorskiego projektu „Profilaktyka nowotworowa- to takie proste!”, który otrzymał dofinansowanie w konkursie FUND_AKCJA Fundacji UAM. Była dwukrotnie liderką w studenckim projekcie HELPERS’ GENERATION Fundacji DKMS czy liderką zespołu w projekcie Szlachetna Paczka. Ponadto ma doświadczenie w realizowaniu projektów w Kole Naukowych „Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych „rak-OFF” WSE UAM czy w Fundacji „Dobrze, że jesteś”

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK

Temat warsztatu: Rola design thinking w zarządzaniu projektami

Limit miejsc: 20

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 16:00 - 18:00

Opis spotkania: 

Podczas warsztatu uczestnicy zgłębią wiedzę na temat następujących obszarów tematycznych:
1. Rozumienia pojęcia design thinking oraz jego podstawowych reguł
2. Etapów Design Thinking
3. Technik i narzędzi stosowanych w metodzie Design Thinking
4. Zastosowania metody w innowacyjnych przedsiębiorstwach
5. Myślenia projektowego jako narzędzia budowania konkurencyjności biznesowej
6. Design Thinking w praktyce - studium przypadku

Prowadząca:

Dr Monika Christoph: zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2010. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego oraz Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Jest specjalistą ds. edukacji dorosłych - andragogiem, doradcą zawodowym i personalnym, trenerem-szkoleniowcem. Aktywnie kształtuje swoje doświadczenie zawodowe jako edukator osób dorosłych i realizator projektów, prowadząc przez 15 lat zajęcia dydaktyczne na poziomie akademickim oraz szkolenia dla nauczycieli i kadry pracowniczej różnych szczebli. Jej zainteresowania naukowe oraz doświadczenie kształtują się wokół problematyki doradztwa zawodowego i osobistego , rozwoju zawodowego, szkoleń, zarządzania projektami, organizacji uczących się, polityki pracowniczej w instytucjach publicznych i prywatnych, a także kształtowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Spotkania klasowe rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne jako integralna część programu edukacyjnego szkoły

Limit miejsc: 15

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 16:00 - 18:00

Opis spotkania: 

Obecny system edukacji skupia swoje zainteresowania wokół wyposażenia ucznia w umiejętności akademickie. Według ustawy, założeniem edukacji sformalizowanej jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju, zarówno tego poznawczego jak i emocjonalno-społecznego. Tradycyjny model edukacji nie docenia znaczenia rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia.
Raport Światowego Forum Ekonomicznego wskazuje na istotę rozwijania kompetencji z zakresu współpracy z innymi, rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi. Programem, który wspiera rozwój kluczowych kompetencji oraz rozwój inteligencji emocjonalnej jest Social Emotional Learning. W swoich założeniach SEL ma pomóc uczniowi rozwijać jego samoświadomość i samokontrolę, empatię oraz zdolności interpersonalne.
Podczas warsztatu, chciałybyśmy wskazać na istotne elementy determinujące nawiązanie pozytywnej relacji z uczniem oraz przedstawić metody, które mogą wspomóc nauczyciela podczas spotkań klasowych celem budowania zasobów kompetencji społecznych uczniów.

.

Prowadzące:

Dr Aleksandra Dopierała: doktor psychologii i psycholog praktyk. Ukończyła szkolenia psychoterapii w nurcie systemowym, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Bajkoterapeutka. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie. Pasjonatka Kręgów Naprawczych. W szkole Spark Academy koordynuje program rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Mgr Amelia Molska: nauczyciel, pedagog specjalny, filolog germanista. W Spark Academy zajmuje się wspieraniem uczniów w procesach uczenia się. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny zafascynowana mózgiem i metodami wspomagania jego pracy.

Mgr Aleksandra Salwa: psycholog, entuzjastka psychoedukacji, Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny, w trakcie szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od kilku lat związana z rzeczywistością szkolnych trosk i problemów. Na co dzień wspomaga dzieci i młodzież w przeżywaniu trudnych momentów, promując jednocześnie wiedzę wśród rodziców. W codziennej pracy stawia na relację i życzliwy kontakt.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Partycypacja społeczna jako źródło rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie Osiedla Główna w Poznaniu

Limit miejsc: 20

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 16:00 - 17:30 

Opis spotkania: 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, w szczególności poprzez angażowanie ich w partnerskie działania. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom: a) zrozumieć, co przyczynia się do zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej, b) poznać różne narzędzia aktywizacji mieszkańców, c) zaplanować praktyczne zastosowanie tych narzędzi na swoim terenie.

Prowadząca:
Mgr Agnieszka Liberacka: socjolog oraz pracownik socjalny od 2017 r. Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako Organizator Społeczności Lokalnej.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Jak przekuć swoją pasję na lokalny projekt dla społeczności lokalnej – czyli o Europejskim Korpusie Solidarności

Limit miejsc: 20

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 9:45 - 11:15 

Opis spotkania: 

Podczas warsztatu dowiemy się, w jaki sposób próbować realizować inicjatywy lokalne w oparciu o potrzeby własne oraz potrzeby własnego otoczenia. Dowiemy się, gdzie i jak szukać wsparcia merytorycznego oraz finansowego i dlaczego warto się zaangażować w tworzenie projektów społecznych.

Prowadzący:
Mgr Sara Valverde: pochodzi z Madrytu w Hiszpanii, posiada tytuł licencjata z historii sztuki, a także tytuł magistra sztuk performatywnych i technologii. Pracowała nad różnymi rzeczami, ale zawsze wiązała się zawodowo z kulturą. Przed przyjazdem do Poznania mieszkała w Londynie, pracując z dziećmi. Następnie poszukiwała projektu o nazwie European Volunteering Service, ponieważ jest to dla niej wielka szansa i wyzwanie. Wybrała Polskę, ponieważ kilka lat temu odwiedziła Kraków z kolegami i bardzo jej się to spodobało. Dziś cieszy się, że może podjąć tę decyzję, ponieważ bardzo kocha Poznań i podoba jej się również praca jako prowadzącej warsztaty dla dzieci w języku hiszpańskim.

Mgr Urszula Kisiel-Grzanka: swoją przygodę w CIM Horyzonty zaczęła od bycia mentorką Very (pierwszej goszczonej przez CIM „Horyzonty” wolontariuszki w ramach EVS) oraz tłumaczenia innych wolontariuszy podczas warsztatów prowadzonych w zaprzyjaźnionych szkołach. Przez dwa lata była przewodniczącą organizacji, brała udział w szkoleniach międzynarodowych z zakresu edukacji pozaformalnej i międzykulturowej. Obecnie zajmuje się koordynowaniem projektów goszczenia wolontariuszy oraz wysyłaniem młodych ludzi za granicę w ramach programu Wolontariat Europejski i Europejski Korpus Solidarności.

Mgr Alvaro Ingles: pochodzi z Coruñy, nadmorskiego miasta w północno-zachodniej Hiszpanii, naprzeciwko Oceanu Atlantyckiego. Przez lata zajmował się różnymi pracami: od bycia twórcą napisów do dziennikarza w lokalnej gazecie, ale to jego praca jako wolontariusza EVS w Poznaniu dała mu największą satysfakcję. Uważa, że praca jako dziennikarz oznacza codzienną interakcję z ludźmi, aby móc tworzyć artykuły, ale zaangażowanie się w społeczność jest zupełnie innym  doświadczeniem. Był zmęczony pisaniem o ludziach, szczególnie o organizacjach, które pomagały społeczności bez podejmowania jakichkolwiek działań. Wolontariat Europejski dał mu taką możliwość, stając się częścią społeczności lokalnej nawet w obcym kraju.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Explore the world and gain new skills! Start your volunteering jour-ney with International Volunteering under Erasmus +

Limit miejsc: 20

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 11:30 - 13:00 

Opis spotkania: 

Do you like travelling? Do you want to take one year abroad and you don't know how? Are you between 17 and 30? Do you like intercultural experiences and practice languages? If your answer is yes to at least three of them – take part in the workshop and meet EVS volunteers. We will explain to you what the European Voluntary Service is exactly - an amazing way to make your dreams come true. EVS is an opportunity to go abroad by being a part of different activities in other countries. You can spend from 1 to 12 months in another country! Food, insurance and your accomodation will be financed by the European Union, which is a great thing! Don't hesitate and join us - two international volunteers spending their EVS in Poznań will be waiting for you there!

Prowadzący:
Mgr Sara Valverde: pochodzi z Madrytu w Hiszpanii. Posiada tytuł licencjata z historii sztuki, a także tytuł magistra sztuk performatywnych i technologii. Pracowała nad różnymi rzeczami, ale zawsze wiązała się zawodowo z kulturą. Przed przyjazdem do Poznania mieszkała w Londynie, pracując z dziećmi. Następnie poszukiwała projektu o nazwie European Volunteering Service, ponieważ jest to dla niej wielka szansa i wyzwanie. Wybrała Polskę, ponieważ kilka lat temu odwiedziła Kraków z kolegami i bardzo jej się to spodobało. Dziś cieszy się, że może podjąć tę decyzję, ponieważ bardzo kocha Poznań i podoba jej się również praca jako prowadzącej warsztaty dla dzieci w języku hiszpańskim.

Mgr Urszula Kisiel-Grzanka: swoją przygodę w CIM Horyzonty zaczęła od bycia mentorką Very (pierwszej goszczonej przez CIM „Horyzonty” wolontariuszki w ramach EVS) oraz tłumaczenia innych wolontariuszy podczas warsztatów prowadzonych w zaprzyjaźnionych szkołach. Przez dwa lata była przewodniczącą organizacji, brała udział w szkoleniach międzynarodowych z zakresu edukacji pozaformalnej i międzykulturowej. Obecnie zajmuje się koordynowaniem projektów goszczenia wolontariuszy oraz wysyłaniem młodych ludzi za granicę w ramach programu Wolontariat Europejski i Europejski Korpus Solidarności.

Mgr Alvaro Ingles: pochodzi z Coruñy, nadmorskiego miasta w północno-zachodniej Hiszpanii, naprzeciwko Oceanu Atlantyckiego. Przez lata zajmował się różnymi pracami: od bycia twórcą napisów do dziennikarza w lokalnej gazecie, ale to jego praca jako wolontariusza EVS w Poznaniu dała mu największą satysfakcję. Uważa, że praca jako dziennikarz oznacza codzienną interakcję z ludźmi, aby móc tworzyć artykuły, ale zaangażowanie się w społeczność jest zupełnie innym  doświadczeniem. Był zmęczony pisaniem o ludziach, szczególnie o organizacjach, które pomagały społeczności bez podejmowania jakichkolwiek działań. Wolontariat Europejski dał mu taką możliwość, stając się częścią społeczności lokalnej nawet w obcym kraju.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Autyzm relacyjnie, czyli o projektach badawczo-aplikacyjnych dedykowanych osobom ze spektrum autyzmu, ich rodzinom i specjalistom

Limit miejsc: 20

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 16:30 - 18:00 

Opis spotkania: 

Warsztat „Autyzm relacyjnie” będzie okazją do prześledzenia procesu aplikowania i realizowania projektów grantowych dedykowanych osobom ze spektrum autyzmu, ich rodzinom i specjalistom, kierowanych do indywidualnych badaczy-praktyków. Podczas warsztatu dowiedzieć się można o różnych typach konkursów organizowanych na rzecz osób ze spektrum, a także zapoznać się z nowatorskim programem terapeutycznym będącym efektem tychże prac projektowych. Warsztat będzie miał formę dyskusyjną, a jego trakcie przedstawione zostaną praktyczne zastosowania wyników prac badawczych. Spotkanie kierowane do wszystkich osób zainteresowanych działaniami prospołecznymi, przede wszystkim pracujących w obszarze pedagogiki specjalnej i psychologii.

Prowadząca:
Dr Paulina Gołaska: psycholożka, pedagożka specjalna, terapeutka dziecięca. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych, organizuje również szkolenia z zakresu terapii relacyjnej dzieci z odmiennościami rozwojowymi. Realizuje projekty badawczo-aplikacyjne. Jest konsultantem działań terapeutycznych i pedagogicznych w placówkach oświatowych oraz w pracy indywidualnej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi - m.in. Fundacją FIONA, Fundacją Dziecko w Centrum oraz Fundacją ZERO-PIĘĆ. Prowadzi stronę internetową www.autyzmrelacyjnie.pl . Prywatnie miłośniczka wszelkiej aktywności sportowej i bliskiego kontaktu z naturą.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Odrzuć niemoc, wybierz moc! - wsparcie i aktywizacja osób z problemami zdrowotnymi

Limit miejsc: 20

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 16:30-18:00

Opis spotkania: 

Warsztat przybliży specyfikę (współ)pracy z osobami z problemami zdrowotnymi - skupimy się na tym, jakie wyzwania są z tym związane i w jaki sposób inspirować do działania i przełamywać schematy. Poprzez działania praktyczne uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności w zakresie empatycznego i skutecznego wspierania oraz aktywizowania osób chorujących.

Prowadząca:
Mgr Natalia Ulaniecka: pedagożka, doradczyni zawodowa i personalna, mediatorka, doktorantka w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekunka naukowa Koła Naukowego Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych „rak-OFF”, członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem PSYCHE SOMA POLIS oraz Fundacją DOBRZE ŻE JESTEŚ, współorganizuje wydarzenia profilaktyczne i wspierające osoby chore na raka.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Od pomysłu do projektu

Limit miejsc: 20

Termin: 25 kwietnia 2019 r., godz. 16:30 - 18:00

Opis spotkania: 

Wielu z nas nosi w sobie różne pomysły, snuje wizje małe i duże, obserwuje z podziwem, a czasem nutką zazdrości rezultaty działań innych i zadaje sobie pytanie: jak to zrobić? Jak od pomysłu przejść do jego realizacji? Jakie pytania sobie zdać, by udzielone odpowiedzi pozwoliły na przygodę projektową. Każdy projekt jest przygodą, przygodą dobrze zaplanowaną, i temu przygotowaniu może służyć nasze spotkanie pod hasłem "Od pomysłu do projektu".

Prowadząca:
Mgr Agnieszka Szczepanik: coach, trenerka, koordynatorka projektów lokalnych i międzynarodowych z wieloletnim doświadczeniem, współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, prezeska Stowarzyszenia Jeden Świat.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Punkty konsultacyjne będą dostępne na V piętrze w bud. D (naprzeciw sali 508) w godz. 10:30 - 14:30.

 • AIESEC Poznań
 • Fundacja Spark Academy
 • Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty
 • Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy "Koimeterion"

Zapraszamy do utworzenia swojego stoiska eksperckiego. Można tego dokonać, kontaktując się:
z mgr Katarzyną Banaszak pod adresem e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BIERNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane biernym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 23.04.2019 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.

Udział bierny (bez referatu) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZYNNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 11.04.2019 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.

Udział czynny (z referatem) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROWADZENIA STOISKA KONSULTACYJNEGO


Do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zapraszamy także przedstawicieli organizacji pozarządowych/ instytucji, którzy chcieliby prowadzić stoisko konsultacyjne, pozwalające na promowanie prowadzonej działalności.
formularz zgłoszeniowy: LINK.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PODCZAS KONFERENCJI


Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie / warsztatach prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 18.04.2019 r. formularza zgłoszeniowego / formularzy zgłoszeniowych. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym lub dwóch warsztatach.

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w zakładce WARSZTATY.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D

60-568 Poznań

Nowa specjalność na kierunku PEDAGOGIKA (studia 2-letnie, II stopień): PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE

Oferta studiów jest skierowana do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich na różnych kierunkach. Studia na specjalności PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE przygotowują przyszłych pedagogów zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych w różnych kontekstach społecznych i kulturowych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do tworzenia i realizowania różnego rodzaju projektów edukacyjnych w przestrzeni społecznej oraz fizycznej; inicjowania i prowadzenia organizacji edukacyjnych oraz zajmujących się edukacją; współpracy jako partner edukacyjny instytucji kulturalno-oświatowych; aranżowania stosownej do zadań przestrzeni edukacyjnej oraz projektowania materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: www.projektowanieedukacyjne.amu.edu.pl;
- profil FB: www.facebook.com/projektowanieedukacyjne;
- e-mail: projektowanieedukacyjne@amu.edu.pl.

Nowe studia podyplomowe: AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej

Studia podyplomowe Aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej są formą doszkalającą i podnoszącą kompetencje absolwentów studiów I lub II stopnia w wymiarze pracy organizacyjnej oraz pedagogicznej w trzech zasadniczych obszarach: funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zarządzania projektami realizowanymi w obszarze ekonomii społecznej oraz pracy z młodzieżą. Wraz ze wzrostem znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, absolwenci kierunków społecznych oraz humanistycznych potrzebują nie tylko umiejętności pracy z drugim człowiekiem, ale także wielu znaczących kompetencji organizacyjnych. Instytucje z obszaru ekonomii społecznej takie jak: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, spółdzielnie pracy, Centra Integracji Społecznej czy Zakłady Aktywizacji Zawodowej, w nowej perspektywie finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą się profesjonalizować i poszukiwać pracowników przygotowanych do pracy zarówno w zakresie powstania i działania organizacji, ale także umiejętnie realizujących projekty edukacyjne, profilaktyczne, aktywizujące i pomocowe.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: LINK;
- profil FB: www.facebook.com/projektywse;
- e-mail: projektywse@amu.edu.pl.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Sekretarzy Konferencji:

dr Bożena Kancelrz

tel. 607 036 289

dr Lucyna Myszka-Strychalska

e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl

Strona internetowa: www.strefaprojektow.amu.edu.pl

Profil FB: www.facebook.com/strefaprojektow