15 marca 2017

która odbędzie się

15 MARCA 2017 W POZNANIU

pod honorowym patronatem:

Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

 

STREFA PROJEKTÓW - komunikat nr 1

Dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości powoduje potrzebę nieustannej modyfikacji założeń i sposobu realizacji działań w obszarze edukacji. Przekształca się rynek usług edukacyjnych, który wymaga od pedagogów kreatywności, przedsiębiorczości, elastyczności oraz zdolności szacowania i podejmowania ryzyka. Owe przeobrażenia nie pozostają bez wpływu na rolę i sposób pracy nauczycieli, pedagogów, doradców, którzy także stoją przed wyzwaniem ,,zmiany myślenia o edukacji”. Wydaje się zatem, że umiejętność projektowania oraz wdrażania interesujących i innowacyjnych projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb grup społecznych i środowiska należy do podstawowych kompetencji pedagogicznych, które powinny być kształtowane u współczesnych nauczycieli.


W związku z powyższymi założeniami, zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, której głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych, organizacji pozarządowych.


Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz się na myślenie projektowe” oraz sesja posterowa przedstawiająca działalność studentów w obszarze projektów edukacyjnych i społecznych. Zaprezentowane zostaną również stoiska konsultacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz osobami, które w swojej codziennej pracy zawodowej podejmują działania projektowe.

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się 15 marca 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne i społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.                                            

KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI


 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak
 • prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński
 • prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
 • prof. UAM dr hab. Eva Zamojska
 • dr Bożena Kanclerz
 • dr Paulina Peret-Drążewska
 • mgr Katarzyna Banaszak
 • mgr Katarzyna Bogucka - Sekretarz Konferencji
 • mgr Aneta Judzińska - Sekretarz Konferencji

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


 • mgr Jonasz Pawlaczyk - Przewodniczący Komitetu
 • Alicja Kaczmarska
 • Paweł Kobielski
 • Emanuela Mickiewicz
 • Aleksandra Nowak
 • Milena Ołdak
 • Ewa Sedlaczek
 • Weronika Stachecka
 • Agata Stępniewska
 • Marta Wawrzyniak 

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone z inicjatywy mgr Katarzyny Banaszak w roku akademickim 2013 / 2014 przy Zakładzie Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkami Koła są studenci z kilku wydziałów UAM, którzy od wielu lat działają jako wolontariusze na rzecz środowiska lokalnego, dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej. Są to osoby ambitne, które często chcą wprowadzać swoje pomysły w życie, a w czym Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowe zawsze ich wspiera.

Działalność Koła obejmuje różnorodne inicjatywy, badania naukowe oraz projekty i szkolenia, mające na celu rozwój kompetencji międzykulturowych jego członków, a także wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów i poszerzanie współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz kształtowanie świadomości zróżnicowania kulturowego i językowego współczesnego świata.

KNEM organizuje cykliczne wydarzenia w społeczności akademickiej takie, jak: Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją, podczas której studenci mają możliwość wysłuchania relacji osób, które realizowały różnorodne projekty lub odbyły wolontariat w krajach całego świata, czy też Spotkanie z Żywą Książką, co stanowi możliwość do wymiany doświadczeń kulturowych pomiędzy studentami, a zaproszonymi cudzoziemcami, mieszkającymi w Polsce. Członkowie Koła biorą czynny udział w licznych szkoleniach o tematyce międzykulturowej, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, co przekładają na praktykę, w postaci ogranizacji licznych warsztatów zarówno dla dzieci, jak i studentów. Koło uczestniczy również we wszelkich inicjatywach wydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich takich, jak: Festyn Rodzinny UAM oraz Kulminacje.

Koło prowadzi również, od początku swojej działalności, projekt edukacyjno-badawczy Studenci UAM bez Granic. Co roku w okresie sierpień/wrzesień studenci wyjeżdżają do różnych krajów, gdzie prowadzą zajęcia w szkołach, w których mogą wprowadzać ciekawe metody efektywnego nauczania oraz doskonalą własne umiejętności do przyszłego zawodu. Projekt ten zajął I miejsce w konkursie „StRuNa” w kategorii Wyprawa Roku 2014.

 

Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży działające przy Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wznowiło swoją działalność po rocznej przerwie, pod przewodnictwem Prezesa Pawła Kobielskiego, Wiceprezesek Aleksandry Nowak i Moniki Jamróz oraz Sekretarza Weronik Stacheckiej. Opiekunami naukowymi Koła KRAM są: dr Bożena Kanclerz i dr Paulina Peret-Drążewska.

W roku akademickim 2016 / 2017 Członkowie Koła zaplanowali wiele inicjatyw zarówno naukowych jak i kulturalnych związanych z najważniejszym obszarem zainteresowań, a zatem z młodzieżą jako przedmiotem badań pedagogicznych oraz podmiotem prospektywnych zmian.  Przede wszystkim w nadchodzącym roku pragną skoncentrować się na przygotowaniu wystąpień naukowych Członków, które prezentowane będą na Wydziałowych Konferencjach, planują także zorganizować warsztaty i konkurs fotograficzny w ramach Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje. Jako Koło Naukowe zainteresowane młodzieżą, chcą pracować nad podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy z młodymi ludźmi, organizując hospitacje w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

W grudniu 2016 r. odbył się Panel dyskusyjny połączony z projekcją filmu King Jack, który zgromadził  społeczność wydziałową zainteresowaną  tematyką młodości  i problemami dojrzewania. Przedstawiciele Koła pragną, aby to wydarzenie było cykliczne i stało okazją nie tylko do integracji studentów, ale także do pogłębionej refleksji nad współczesną młodzieżą.

 

Koło Naukowe „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ zostało założone w roku akademickim 2015 / 2016 przy Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Jego Członkowie to ludzie pełni pasji pragnący wyjść poza tradycyjne schematy myślenia i działania, otwarci na naukę, kulturę i sztukę. W skład zarządu wchodzą: prezes Milena Ołdak, wiceprezes Marta Deker oraz sekretarz Emilia Fechner. Opiekunką naukową Koła i jego założycielką jest mgr Aneta Judzińska.

Działalność Koła oscyluje wokół prowadzenia badań naukowych oraz organizowania/uczestniczenia w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom socjalizacji (również rodzajowej) dzieci i młodzieży oraz jej znaczenia w kształtowaniu aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodych dorosłych: mężczyzn i kobiet. Zmierza również do poszerzania świadomości na temat ról płciowych i społecznych oraz towarzyszących im stereotypów i „pułapek myślenia”. Koło jest otwarte na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami i organizacjami akademickimi celem „poszerzania horyzontów” i analizowania fenomenu współczesnej męskości i kobiecość z różnych perspektyw. Dodatkową płaszczyzną rozwoju i krytycznego myślenia jest uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatru, filharmonii).

W ubiegłym roku akademickim zostały przeprowadzone warsztaty m.in. z zakresu tożsamości pedagoga, rozwoju samooceny oraz umiejętności aktorskich. Koło Naukowe miało swoją prelegentkę podczas VIII Konferencji Kół Naukowych, która  przeprowadziła również warsztat podczas Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE.

Obecnie, Członkowie i Członkinie Koła Naukowego „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ  realizują projekt badawczy KOBIETA, RODZINA, KARIERA – DUET (NIE)DOSKONAŁY. Ponadto, w roku akademickim 2016 / 2017 zamierzają podjąć cykl warsztatów (z udziałem zaproszonych specjalistów) z serii: W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. o tym jak przezwyciężyć schematyczne myślenie, jak rozpoznać manipulację, jak zapanować nad stresem). Przewidują także realizację projektu medialnego: NIE! STEREOTYPOM, udział w IX Konferencji Kół Naukowych oraz w Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE 2017, jak również publikację artykułów naukowych. Dodatkowym przedsięwzięciem będą comiesięczne wyjścia do teatru/filharmonii.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30

 • Uroczyste otwarcie Konferencji
 • Wykład inauguracyjny pt. „Rozwijanie kompetencji studentów poprzez udział w działaniach projektowych”

9.30 – 11:00
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Obszar tematyczny: STREFA PROJEKTÓW W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

5 prelekcji

11:00 – 11:15
PRZERWA

11:15 – 13.30
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Obszar tematyczny: STREFA PROJEKTÓW W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

4 prelekcje

Obszar tematyczny: STREFA PROJEKTÓW W OBSZARZE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ROZWOJU KARIERY

4 prelekcje

DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE OBRAD

13.30 – 14.15
PRZERWA

14.15 – 16.45
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Obszar tematyczny: STREFA PROJEKTÓW W OBSZARZE AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

10 prelekcji

DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE OBRAD

14.15 – 16.45
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

Obszar tematyczny: STREFA PROJEKTÓW JAKO OBSZAR DZIAŁAŃ EMANCYPACYJNYCH I ANTYDYSKRYMINACYJNYCH

9 prelekcji

DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE OBRAD

10.30 – 14.30
KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

 • "Rozwój kariery w trzecim sektorze"
 • „Pierwsze kroki Fundacji"
 • „Projekty badawcze w obliczu wymagań Komisji Europejskiej”

15.15 – 16.45
WARSZTAT ,,Rozwój kompetencji zawodowych w organizacjach pozarządowych”

17.00 – 19.00
WARSZTAT ,,Kierowanie pracą zespołu projektowego”

18.30 – 20.00
WARSZTAT „Budynki pomagające nauczać, czyli szkoła, jako sklepik lub szkoła, jako miasto dzieciństwa; plus jeszcze kilka szalonych pomysłów na architekturę szkół”

9:00 – 20:00 
SESJA POSTEROWA

 

Temat warsztatu: Rozwój kompetencji zawodowych w organizacjach pozarządowych

Limit miejsc: 25

Termin: 15 marca 2017 r., godz. 15:15 – 16:45

Cele:

Wskazanie możliwych obszarów rozwoju zawodowego, jakie realizowane mogą być w ramach pracy w sektorze pozarządowym.

Poznanie specyfiki pracy oraz możliwości rozwoju w III sektorze.

Odkrycie swoich mocnych stron i ocena ich przydatności w pracy w organizacjach społecznych.

Zapoznanie się z możliwościami rozpoczęcia działalności w ramach stowarzyszeń i fundacji.

Dowiedzenie się, co to znaczy „złapać pozarządowego bakcyla”, a także, jak ważne w pracy zawodowej mogą być misja i pasja.

Prowadząca:

Dr Monika Popow - adiunkt w Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży WSE UAM. Posiada prawie 10-letnie doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym jako koordynatorka projektów, trenerka oraz specjalistka ds promocji. Jest współzałożycielką i członkinią zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Prowadziła projekty z zakresu kultury i edukacji artystycznej, aktywizacji społecznej oraz wsparcia organizacji pozarządowych, realizowane między innymi w ramach programów ministerialnych, samorządowych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz tzw mechanizmów norweskich. Współpracowała między innymi z Gdańskim Stowarzyszeniem Pedagogów Praktyków, Stowarzyszeniem Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko, Instytutem Kultury Miejskiej, British Council oraz Gdańskim Archipelagiem Kultury.

Temat warsztatu: Kierowanie pracą zespołu projektowego

Limit miejsc: 20

Termin: 15 marca 2017 r., godz. 17:00 – 19:00

Cele:

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników z zakresu skutecznego kierowania zespołem.

Poznanie przez uczestników cech dobrego menedżera.

Zapoznanie się uczestników ze sposobami efektywnej komunikacji w zespole.

Wzrost kompetencji menedżerskich w zakresie motywowania zespołu..

Zdobycie umiejętności menedżerskich z zakresu budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone cele.

Prowadząca:

Dr Joanna Kozielska - coach, doradca zawodowy, wykładowca akademicki. Koordynator i realizator wielu projektów społeczno-edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

Temat warsztatu: Budynki pomagające nauczać, czyli szkoła, jako sklepik lub szkoła, jako miasto dzieciństwa; plus jeszcze kilka szalonych pomysłów na architekturę szkół.

Limit miejsc: 40

Termin: 15 marca 2017 r., godz. 18:30 - 20:00

Miejsce: ul. Międzychodzka 5, sala 111

Opis spotkania: Wydaje się, że przestrzeń szkoły stała się jednym z najważniejszych projektowanych środowisk przestrzennych, w jakich znajduje się młody człowiek w trakcie swojego życia. Po pierwsze z uwagi na czas, jaki w nim spędza (wg. Spitzera do ukończenia szkoły średniej jest to 13 tysięcy godzin), ale też pośrednich i bezpośrednich skutków oddziaływania dla jego psychiki. Chodzi tu miedzy innymi o efektywność nauczenia i uczenia się, a także uczestnictwa młodzieży w życiu szkoły i ich rozwoju psychospołecznym. Jak podkreślają specjaliści, wpływ przestrzeni jest istotny, lecz nie determinuje on osiągnięć edukacyjnych dzieci. Nie mniej znaczenie środowiska fizycznego jest wciąż zbyt mało doceniane w problematyce i architektonicznej i pedagogicznej. Podczas warsztatów przeanalizujemy kilka rewolucyjnych podejść do architektury i wnętrz budynków szkolnych.

Prowadzący:

Dr Mateusz Leszkowicz - wykładowca, nauczyciel, zajmuje się problematyką mediów edukacyjnych oraz wizualizacji graficznej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji wizualnej oraz wykorzystania metody eye-trackingu (śledzenia ruchów oka). Zajmuje się opracowaniem układu graficznego podręczników, infografik oraz stron internetowych.

Forma zapisów:

W przypadku chęci udziału w warsztacie pt. "Budynki pomagające nauczać..." - prosimy o przesłanie stosownej wiadomości na adres: strefaprojektow@amu.edu.pl do 13 marca 2017 r. do godz. 23:59.

 

Punkty konsultacyjne będą dostępne na V piętrze w bud. D (naprzeciw sali 508) w godz. 10:30 - 14:30.

 • Przy stoisku konsultacyjnym "Rozwój kariery w trzecim sektorze":
  - porozmawiasz na temat swojej ścieżki kariery;
  - dowiesz się więcej na temat rynku pracy;
  - skonsultujesz dokumenty aplikacyjne;
  - przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej;
  - poznasz ofertę Biura Karier UAM dla studentów.

Specjaliści: mgr Aneta Grześkowiak oraz mgr Joanna Koczorowska

 • Przy stoisku konsultacyjnym „Pierwsze kroki Fundacji":
  - dowiesz się jak założyć fundację,
  - skonsultujesz jakie złożyć w tym celu wnioski i gdzie,
  - dowiesz się na czym polega działalność organizacji pozarządowych,
  - otrzymasz informacje na temat specyfiki pracy w fundacji (w tym w Fundacji SUPERSPRAWNI).

Specjaliści: Fundacja SUPERSPRAWNI Marta Lemańska – Ciupak

 • Przy stoisku konsultacyjnym „Projekty badawcze w obliczu wymagań Komisji Europejskiej”:
  - skonsultujesz swój projekt badawczy pod kątem wymagań Komisji Europejskiej,
  - poznasz ofertę w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020,
  - dowiesz się gdzie szukać źródeł finansowania projektów.

Specjaliści: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM

 • Przy stoisku konsultacyjnym „PROJEKTOR - wolontariat studencki”:
  - dowiesz się, w jaki sposób możesz rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje oraz umiejętności liderskie i pracy w grupie,
  - będziesz mógł zarejestrować się do programu,
  - zdobędziesz informacje, jak otrzymać fundusze na realizację autorskiego projektu edukacyjnego,
  - dowiesz się o możliwościach ścieżek rozwoju w programie.

Specjaliści: Regionalny Koordynator Programu - Justyna Normantowcz
Wolontariusze: Agnieszka Banaszak, Natalia Ciećmierowska

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BIERNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane biernym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 14.03.2017 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.

Udział bierny (bez referatu) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZYNNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 24.02.2017 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.

Udział czynny (z referatem) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PODCZAS KONFERENCJI


Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie / warsztatach prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 24.02.2017 r. formularza zgłoszeniowego / formularzy zgłoszeniowych. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym lub dwóch warsztatach.

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Warsztat ,,Rozwój kompetencji zawodowych w organizacjach pozarządowych”, prowadząca: dr Monika Popow, godz. 15:15 - 16:45. Formularz zgłoszeniowy: LINK
 2. Warsztat „Kierowanie pracą zespołu projektowego”, prowadząca: dr Joanna Kozielska, godz. 17:00 - 19:00. Formularz zgłoszeniowy: LINK

UWAGA! W przypadku chęci udziału w warsztacie pt. "Budynki pomagające nauczać, czyli szkoła, jako sklepik lub szkoła, jako miasto dzieciństwa; plus jeszcze kilka szalonych pomysłów na architekturę szkół" - prosimy o przesłanie stosownej wiadomości na adres: strefaprojektow@amu.edu.pl do 13 marca 2017 r. do godz. 23:59.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D

60-568 Poznań

Nowa specjalność na kierunku PEDAGOGIKA (studia 2-letnie, II stopień): PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE

Oferta studiów jest skierowana do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich na różnych kierunkach. Studia na specjalności PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE przygotowują przyszłych pedagogów zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych w różnych kontekstach społecznych i kulturowych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do tworzenia i realizowania różnego rodzaju projektów edukacyjnych w przestrzeni społecznej oraz fizycznej; inicjowania i prowadzenia organizacji edukacyjnych oraz zajmujących się edukacją; współpracy jako partner edukacyjny instytucji kulturalno-oświatowych; aranżowania stosownej do zadań przestrzeni edukacyjnej oraz projektowania materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: www.projektowanieedukacyjne.amu.edu.pl;
- profil FB: www.facebook.com/projektowanieedukacyjne;
- e-mail: projektowanieedukacyjne@amu.edu.pl.

Nowe studia podyplomowe: AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej

Studia podyplomowe Aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej są formą doszkalającą i podnoszącą kompetencje absolwentów studiów I lub II stopnia w wymiarze pracy organizacyjnej oraz pedagogicznej w trzech zasadniczych obszarach: funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zarządzania projektami realizowanymi w obszarze ekonomii społecznej oraz pracy z młodzieżą. Wraz ze wzrostem znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, absolwenci kierunków społecznych oraz humanistycznych potrzebują nie tylko umiejętności pracy z drugim człowiekiem, ale także wielu znaczących kompetencji organizacyjnych. Instytucje z obszaru ekonomii społecznej takie jak: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, spółdzielnie pracy, Centra Integracji Społecznej czy Zakłady Aktywizacji Zawodowej, w nowej perspektywie finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą się profesjonalizować i poszukiwać pracowników przygotowanych do pracy zarówno w zakresie powstania i działania organizacji, ale także umiejętnie realizujących projekty edukacyjne, profilaktyczne, aktywizujące i pomocowe.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: LINK;
- profil FB: www.facebook.com/projektywse;
- e-mail: projektywse@amu.edu.pl.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Sekretarzy Konferencji:

mgr Katarzyna Bogucka

tel. 663 573 824

mgr Aneta Judzińska

e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl

Strona internetowa: www.strefaprojektow.amu.edu.pl