która odbędzie się

21-22 KWIETNIA 2021 W POZNANIU

pod honorowym patronatem:

Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Joanny Wójcik

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

Zespołu Pedagogiki Młodzieży wspierający działania Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

Rejestracja uczestników biernych, czynnych i na webinaria
Dzień 1
Dzień 2

PROGRAM KONFERENCJI

Dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości powoduje potrzebę nieustannej modyfikacji założeń i sposobu realizacji działań w obszarze edukacji. Przekształca się rynek usług edukacyjnych, który wymaga od pedagogów kreatywności, przedsiębiorczości, elastyczności oraz zdolności szacowania i podejmowania ryzyka. Owe przeobrażenia nie pozostają bez wpływu na rolę i sposób pracy nauczycieli, pedagogów, doradców, którzy także stoją przed wyzwaniem ,,zmiany myślenia o edukacji”. Wydaje się zatem, że umiejętność projektowania oraz wdrażania interesujących i innowacyjnych projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb grup społecznych i środowiska, należy do podstawowych kompetencji pedagogicznych, które powinny być kształtowane u współczesnych nauczycieli.


W związku z powyższymi założeniami, zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, której głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych, organizacji pozarządowych.


Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz się na myślenie projektowe”, podczas których będzie istniała możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych. Zaprezentowane zostaną również stoiska konsultacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz osobami, które w swojej codziennej pracy zawodowej podejmują działania projektowe.


Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne oraz społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.

KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI


 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Prof. dr hab. Stanisław Dylak
 • Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
 • Prof. UAM dr hab. Eva Zamojska
 • Dr Grażyna Barabasz
 • Dr Aneta Judzińska
 • Dr Lucyna Myszka-Strychalska
 • Dr Paulina Peret-Drążewska
 • Mgr Katarzyna Banaszak
 • Mgr Jonasz Pawlaczyk
 • Mgr Marlena Kaźmierska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


 • Mgr Alicja Ławiak
 • Mgr Agnieszka Nymś-Górna
 • Mgr Ewelina Szczechowiak

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone z inicjatywy mgr Katarzyny Banaszak w roku akademickim 2013 / 2014 przy Zakładzie Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkami Koła są studenci z kilku wydziałów UAM, którzy od wielu lat działają jako wolontariusze na rzecz środowiska lokalnego, dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej. Są to osoby ambitne, które często chcą wprowadzać swoje pomysły w życie, a w czym Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowe zawsze ich wspiera.

Działalność Koła obejmuje różnorodne inicjatywy, badania naukowe oraz projekty i szkolenia, mające na celu rozwój kompetencji międzykulturowych jego członków, a także wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów i poszerzanie współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz kształtowanie świadomości zróżnicowania kulturowego i językowego współczesnego świata.

KNEM organizuje cykliczne wydarzenia w społeczności akademickiej takie, jak: Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją, podczas której studenci mają możliwość wysłuchania relacji osób, które realizowały różnorodne projekty lub odbyły wolontariat w krajach całego świata, czy też Spotkanie z Żywą Książką, co stanowi możliwość do wymiany doświadczeń kulturowych pomiędzy studentami, a zaproszonymi cudzoziemcami, mieszkającymi w Polsce. Członkowie Koła biorą czynny udział w licznych szkoleniach o tematyce międzykulturowej, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, co przekładają na praktykę, w postaci ogranizacji licznych warsztatów zarówno dla dzieci, jak i studentów. Koło uczestniczy również we wszelkich inicjatywach wydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich takich, jak: Festyn Rodzinny UAM oraz Kulminacje.

Koło prowadzi również, od początku swojej działalności, projekt edukacyjno-badawczy Studenci UAM bez Granic. Co roku w okresie sierpień/wrzesień studenci wyjeżdżają do różnych krajów, gdzie prowadzą zajęcia w szkołach, w których mogą wprowadzać ciekawe metody efektywnego nauczania oraz doskonalą własne umiejętności do przyszłego zawodu. Projekt ten zajął I miejsce w konkursie „StRuNa” w kategorii Wyprawa Roku 2014.

Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży działa przy Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekunami naukowymi Koła KRAM są: dr Bożena Kanclerz, dr Paulina Peret-Drążewska oraz dr Lucyna Myszka-Strychalska.

Członkowie Koła w ramach swojej działalności angażują się w inicjatywy zarówno naukowe jak i kulturalne, które związane są z najważniejszym obszarem zainteresowań, a zatem z młodzieżą jako przedmiotem badań pedagogicznych oraz podmiotem prospektywnych zmian. Przede wszystkim członkowie Koła pracują nad wystąpieniami, które prezentowane są cyklicznie na Wydziałowych Konferencjach. W planach jest także organizacja warsztatów i konkursu fotograficznego w ramach Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje. Jako Koło Naukowe zainteresowane młodzieżą, pracujemy także nad podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy z młodymi ludźmi, organizując hospitacje w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Koło Naukowe KRAM to przestrzeń zarówno do pracy naukowej, jak i do dyskusji intelektualnej oraz działań w przestrzeni akademickiej i społecznej. Nasze spotkania są okazją nie tylko do integracji studentów, ale także do pogłębionej refleksji nad współczesną młodzieżą.

 

Działalność Koła oscyluje wokół prowadzenia badań naukowych oraz organizowania/uczestniczenia w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom socjalizacji (również rodzajowej) dzieci i młodzieży oraz jej znaczenia w kształtowaniu aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodych dorosłych: mężczyzn i kobiet. Zmierza również do poszerzania świadomości na temat ról płciowych i społecznych oraz towarzyszących im stereotypów i „pułapek myślenia”. Koło jest otwarte na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami i organizacjami akademickimi celem „poszerzania horyzontów” i analizowania fenomenu współczesnej męskości i kobiecość z różnych perspektyw. Dodatkową płaszczyzną rozwoju i krytycznego myślenia jest uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatru, filharmonii).

W ubiegłym roku akademickim zostały przeprowadzone warsztaty W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. o tym jak przezwyciężyć schematyczne myślenie, jak rozpoznać manipulację, jak zapanować nad stresem). Członkinie Koła wzięły czynny udział w X Konferencji Kół Naukowych oraz w Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE 2017. Uczestniczyły też w cyklicznych wyjściach do teatru. Zrealizowały również projekt badawczy KOBIETA, RODZINA, KARIERA – DUET (NIE)DOSKONAŁY.

Obecnie, Członkinie Koła Naukowego „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ realizują działalność naukowo-dydaktyczną kontynuując cykl warsztatów z serii: W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. zakresu dialogu motywacyjnego oraz asertywności), publikując artykuły naukowe oraz uczestnicząc w organizacji XI Konferencji Kół Naukowych. Dodatkowym przedsięwzięciem są wyjścia do teatru/filharmonii. Cykliczny charakter spotkań stanowi też przestrzeń do burzliwych dyskusji związanych ze specyfiką ról społecznych mężczyzn i kobiet na podstawie wzorców wyodrębniających się z literatury, sztuki, kinematografii czy kultury popularnej.

21 kwietnia 2021 r.

SESJA I

9.30 – 11.00

WYKŁADY INAUGURACYJNE ZAPROSZONYCH GOŚCI
moderatorki: Katarzyna Banaszak, Aneta Judzińska

prof. dr hab. Roman Leppert

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Internet jako przestrzeń realizowania pedagogii pozytywnej

rozmowa z prof. dr hab. Romanem Leppertem

prowadząca: Katarzyna Banaszak

Łukasz Sowiński

Brainy Poznań Malta – Brain Child Learning

Brainy Poznań Malta – nowy wymiar edukacji

SESJA II

11.00 – 13.00

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - wystąpienia prelegentów i prelegentek
moderatorka: Aneta Judzińska

Joanna Kozielska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projekty z zakresu doradztwa zawodowego realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Kamila Lenczewska, Sanda Devcic

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
Myśl globalnie, działaj lokalnie albo...wyjedź i się dowiedz

Grzegorz Zbiorczyk

Szkoła Podstawowa nr 67 w Poznaniu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie socioMovens

Społeczne projekty socioMovens jako przykład edukacji i wychowania przez doświadczenie

Anna Wawrzonek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Będąc sobą będę kimś, czyli o wzmacnianiu zasobów karierowych uczniów

Iwona Kukowka, Paweł M. Owsianny, Mateusz Gutowski

Nadnotecki Instytut w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Młodzież pod skrzydłami KRUKa – jak młodzi ludzie mierzą się z ważnymi dla nich problemami społecznymi

Przemysław Kaca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Hip-Hop Druga Szansa, czyli edukacja - kultura - profilaktyka

Anna Kuca

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Trening ogólnorozwojowy jako metoda rozwijania prężności psychicznej u młodzieży o różnym poziomie kompetencji społecznych

Agnieszka Nymś-Górna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Znaczenie współpracy między instytucjami wsparcia i integracji społecznej

SESJA III

13.00 – 15.00

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - wystąpienia prelegentów i prelegentek

moderatorka: Marlena Kaźmierska

Karol Łukowski

Uniwersytet Łódzki i Fundacja OdNowa

Projekty, realizowane działania i pomysły w Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych

Paulina Mencel

Fundacja Projektowania Zmiany Edukacyjnej WYOBRAŹNIEJ

"OGRODÓWKA" - pierwsze Centrum Inicjatyw Lokalnych na Ogrodach

Dominika Knap

Fundacja Inside Out

Program „Dzielnice Kultury”, czyli animacja w dzielnicach Lublina o trudnym dostępie do kultury

Lucyna Jaworska-Wojtas, Aleksandra Bielak, Marlena Kaźmierska

Fundacja "Pokonać Endometriozę"

Cykl webinarów "Niesiemy wiedzę" jako przykład projektu kształtowania świadomości o endometriozie

Łukasz Szał

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozwój organizacji pozarządowej na przykładzie realizacji projektu "Budujemy miejsce dla Ciebie"

Regina Trzcińska

LOMS w Poznaniu, SP nr 40 w Poznaniu

Praca pedagoga w czasie pandemii Covid-19

Magdalena Dąbkowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rozwój przez pasję podczas nauki zdalnej

Kamil Wnuk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Strefa projektu: lekcja online. Krytycznie o edukacji medialnej w czasie pandemii COVID-19

WEBINARIUM I

moderatorka: Agnieszka Nymś-Górna

15.00-16.30

Wizerunek i bezpieczeństwo w sieci jako ważny element projektów edukacyjnych

Prowadząca: Magdalena Barańska

WEBINARIUM II

moderatorka: Agnieszka Nymś-Górna

16.30-18.00

W grupie siła

Prowadząca: Marta Rosińska

22 kwietnia 2021 r.

 SESJA I

10.00 – 11.15

WYKŁADY INAUGURACYJNE ZAPROSZONYCH GOŚCI
moderatorki: Katarzyna Banaszak, Aneta Judzińska

 prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetentni, bo zaangażowani – myślenie projektowe w szkole a nabywanie kompetencji przez uczniów i uczennice

 rozmowa z prof. UAM dr hab. Sylwią Jaskulską

prowadząca: Katarzyna Banaszak

Zofia Głowacka

XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Poznaniu

Tak, mogę! Jak motywować uczniów do działania i samemu stać się motywacją?

 SESJA II

11.15 – 13.00

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - wystąpienia prelegentów i prelegentek

moderatorka: Katarzyna Banaszak

Olena Hrybiuk

Institute of Information Technologies and Learning Tools National Academy of Science of Ukraine, Academician International Scientific and Technical University

Kolorowa matematyka i robotyka dla ciekawych świata - nowe wyzwania edukacyjne w kontekście Projektu "Clever: School of Natural and Mathematical Sciences"

 Michalina Kasprzak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Grupa badawcza jako jedna z form wzmacniania potencjału naukowego studentów

Karina Skołożyńska, Anna Wojczyńska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Działalność studencka jako podstawa budowania warsztatu przyszłego pedagoga. O projekcie edukacyjnym pt. “Poszukiwacze ukrytych skarbów” dla dzieci w wieku przedszkolnym

Patryk Daniel Garkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Interpretowanie wydarzeń życia społecznego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie poprzez portale informacyjne

Ewelina Szczechowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Edukacja ekonomiczna w szkole podstawowej

 Luiza Kalinowska - Skutnik

Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku

Nowy model szkoły rozwijający kompetencje przyszłości

Beata Ratajczak, Żaneta Glogowska

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

Fantastycznie - sensorycznie, czyli o kształtowaniu motoryki małej

 SESJA III

13.00 – 15.00

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - wystąpienia prelegentów i prelegentek
moderatorki: Paulina Peret-Drążewska, Lucyna Myszka-Strychalska

Żaneta Przeniczka

Publiczne Przedszkole Nr 12 w Pile

Pedagogiczne podróże kształcą

Izabela Napierała, Karina Jankowiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastosowanie escape roomów w edukacji na przykładzie cyklu warsztatów “Witajcie w naszej bajce”

Agnieszka Wierzchosławska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Projekt edukacyjny w przedszkolu

 Anna Wojewoda

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zagroda edukacyjna - biznes i edukacja na wsi

Dorota Prysak

Uniwersytet Śląski

"Wyjątkowa szkoła" - projekt edukacyjno-badawczy dotyczący oswajania z niepełnosprawnością

Bartosz Bednarek

Fundacja Masz Wielką Wartość

Think Tank NOW - kreatywna strona Wolontariatu Osób z Niepełnosprawnością

Celina Kamecka-Antczak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną jako aktywiści lokalnej społeczności- możliwości i bariery

Tomasz Kasprzak

Uniwersytet w Białymstoku

Zjawisko pozoru w projektowaniu działań społecznych i edukacyjnych na rzecz osób głuchoniewidomych

  WEBINARIUM I

moderatorka: Alicja Ławiak

 15.00-16.30

Budowanie grupy. Narzędziownik

Prowadząca: Sylwia Jaskulska

 WEBINARIUM II

moderatorka: Alicja Ławiak

 16.30-18.00

Dziecko w szkole, czyli relacje oparte na równym szacunku i godności

Prowadząca: Ariadna Sowińska

Temat webinarium: Wizerunek i bezpieczeństwo w sieci jako ważny element projektów edukacyjnych

Termin: środa 21.04.2021 15:00 – 16:30

Opis spotkania: Internet nie zapomina. W dobie ogólnego dostępu do Internetu, w procesie kreowania wizerunku bardzo istotną rolę pełnią portale społecznościowe. Internet to przestrzeń, która ma bardzo duży potencjał ale niesie za sobą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw a niewiedza w tym zakresie nie jest wytłumaczeniem. Rozwój Internetu, zwłaszcza mediów społecznościowych przyczynił się w pewnym stopniu do rozluźnienia obyczajów. Przyzwyczailiśmy się do upubliczniania i odsłaniania życia prywatnego, pokazywania najbardziej intymnych szczegółów życia, od posiłków, zwierząt, sukcesów i porażek, poprzez wakacje, zakupy, historię związków i życia uczuciowego, krytykowania i oznaczania, zapraszania i dodawania do różnych grup dyskusyjnych, na porodach kończąc. Medio-społecznościowy ekshibicjonizm nie jest dobrym pomysłem a w skrajnych przypadkach może wpędzić nieświadomego użytkownika w kłopoty. Trzeba mieć świadomość, że wszystko co zostanie umieszczone w Internecie, może zacząć żyć własnym życiem.

Celem niniejszego webinaru będzie wypracowanie katalogu dobrych praktyk, które warto stosować, o których warto przypominać wszystkim użytkownikom Internetu. Podczas spotkania przedyskutowane zostaną zagrożenia, które czyhają „po jasnej i ciemnej stronie Internetu”. Podczas webinarium zastanowimy się i spróbujemy osadzić tematykę szeroko definiowanego cyberbezpieczeństwo w projektach edukacyjnych.


Prowadząca: Magdalena Barańska

Temat webinarium: W grupie siła
Termin: 21.04.2021 – godz. 16:30-18:00

Opis spotkania:  O potrzebie współpracy i tworzeniu synergii mówimy od lat. Od lat też szukamy sposobów, aby zachęcić, a wręcz nauczyć naszych uczniów, jak skutecznie pracować w grupie, wykorzystując swój osobisty potencjał. W swoim warsztacie chcę nawiązać do roli współpracy w społeczeństwie 21 wieku i podzielić się pomysłami na organizowanie pracy grupowej/ projektowej w naszych szkołach. Przyjrzymy się różnym technikom i narzędziom, które ułatwiają wspólne działania czy to w ramach całej klasy czy mniejszej grupy, mającym na celu promowanie kapitału społecznego szkoły i wiedzy o inteligencji społecznej.


Prowadząca: Marta Rosińska

Temat webinarium: Budowanie grupy. Narzędziownik

Termin: Czwartek 22.04.2021, godz. 15:00-16:30  

Opis spotkania: Grupa i grupowe relacje to nie coś, co po prostu JEST. Wymagają one pracy, wspólnego wysiłku, budowania. Podczas webinaru omówimy kilka sposobów JAK to robić i przetestujemy konkretne narzędzia pracy.

Prowadząca: Sylwia Jaskulska

Temat webinarium: Dziecko w szkole, czyli relacje oparte na równym szacunku i godności
Termin: Czwartek 22.04.2021, godz. 16:30-18:00

Opis spotkania:  Podczas webinaru będę mówiła o tym jak bycie autentycznym rodzicem i nauczycielem w dzisiejszych czasach wspiera dzieci w szkole. Będę poruszała się w obszarze poczucia własnej wartości wyjaśniając jak działa mechanizm zachowań dorosłych na zachowania dzieci w oparciu o równy szacunek i godność. Odpowiem na pytanie czy dzieci mogą odpowiadać za relacje dorosły dziecko, a w szkole nauczyciel uczeń. Ważnym elementem całego spotkania będzie poruszenie tematu komunikacji empatycznej, czyli umiejętności prowadzenia konstruktywnego dialogu, gdzie nie bez znaczenia jest uważność czyli umiejętność osadzenia się w tu i teraz, bo właśnie w tu i teraz osadzone są dzieci nie nadążając za dorosłymi, którzy są myślami najczęściej w przyszłości.


Prowadząca: Ariadna Sowińska

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZYNNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 28.03.2021 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.

Udział czynny (z referatem) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

Rejestracja uczestników biernych i na webinaria
Dzień 1 (21.04)
Dzień 2 (22.04)

Udział jest bezpłatny.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D

60-568 Poznań

Online:

Facebook: https://www.facebook.com/strefaprojektow - LINK

Clickmeeting:

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
„STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH” ONLINE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konferencji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl
3. Dane osobowe uczestników konferencji przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia transmisji online przez Internet Ogólnopolskiej Konferencji „Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych” oraz publikacji materiału video z ww. konferencji. Relacja z Konferencji będzie umieszczona na stronie internetowej Strefy Projektów Edukacyjnych i Społecznych, na facebooku oraz na platformie youtube.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Podanie przez uczestników konferencji danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, jednak w zakresie wymaganym przez Organizatora w celu rejestracji i uczestnictwa w konferencji jest konieczne. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestnictwo w konferencji.
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych w zakresie realizacji Ogólnopolskiej Konferencji „Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych”.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Uczestnikom konferencji przysługuje:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących uczestników konferencji, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnicy konferencji mają prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda). Informację o wycofaniu zgody proszę przesłać na adres strefaprojektow@amu.edu.pl
9. Dane uczestników konferencji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.
10. Udział w konferencji jest bezpłatny.
11. Organizatorzy konferencji nie odpowiadają za jakość połączenia w czasie konferencji.


DOKUMENTY DO POBRANIA

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH LINK.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH LINK.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Sekretarz Konferencji:

dr Aneta Judzińska

e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl

Strona internetowa: www.strefaprojektow.amu.edu.pl

Profil FB: www.facebook.com/strefaprojektow