która odbędzie się

12 MARCA 2020 W POZNANIU

pod honorowym patronatem:

Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającej przy KNP PAN

STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH - KOMUNIKAT NR 1

Dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości powoduje potrzebę nieustannej modyfikacji założeń i sposobu realizacji działań w obszarze edukacji. Przekształca się rynek usług edukacyjnych, który wymaga od pedagogów kreatywności, przedsiębiorczości, elastyczności oraz zdolności szacowania i podejmowania ryzyka. Owe przeobrażenia nie pozostają bez wpływu na rolę i sposób pracy nauczycieli, pedagogów, doradców, którzy także stoją przed wyzwaniem ,,zmiany myślenia o edukacji”. Wydaje się zatem, że umiejętność projektowania oraz wdrażania interesujących i innowacyjnych projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb grup społecznych i środowiska, należy do podstawowych kompetencji pedagogicznych, które powinny być kształtowane u współczesnych nauczycieli.


W związku z powyższymi założeniami, zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, której głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych, organizacji pozarządowych.


Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz się na myślenie projektowe”, podczas których będzie istniała możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych. Zaprezentowane zostaną również stoiska konsultacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz osobami, które w swojej codziennej pracy zawodowej podejmują działania projektowe.


Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne oraz społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.

KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI


 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Prof. dr hab. Stanisław Dylak
 • Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
 • Prof. UAM dr hab. Eva Zamojska
 • Dr Grażyna Barabasz
 • Dr Aneta Judzińska
 • Dr Bożena Kanclerz
 • Dr Mateusz Leszkowicz
 • Dr Lucyna Myszka-Strychalska
 • Dr Paulina Peret-Drążewska
 • Mgr Katarzyna Banaszak
 • Mgr Jonasz Pawlaczyk
 • Mgr Marlena Kaźmierska
 • Mgr Elżbieta Stańczyk

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


 • Mgr Alicja Ławiak - Przewodnicząca
 • Mgr Agnieszka Nymś-Górna
 • Mgr Zacharoula Antoniou
 • Milena Ołdak
 • Katarzyna Lis
 • Emanuela Mickiewicz
 • Emilia Fechner
 • Olga Włochal
 • Aleksandra Szęfel
 • Daria Linka
 • Natalia Malanowska
 • Katarzyna Jasińska
 • Marta Wawrzyniak-Esfandiyar

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone z inicjatywy mgr Katarzyny Banaszak w roku akademickim 2013 / 2014 przy Zakładzie Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkami Koła są studenci z kilku wydziałów UAM, którzy od wielu lat działają jako wolontariusze na rzecz środowiska lokalnego, dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej. Są to osoby ambitne, które często chcą wprowadzać swoje pomysły w życie, a w czym Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowe zawsze ich wspiera.

Działalność Koła obejmuje różnorodne inicjatywy, badania naukowe oraz projekty i szkolenia, mające na celu rozwój kompetencji międzykulturowych jego członków, a także wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów i poszerzanie współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz kształtowanie świadomości zróżnicowania kulturowego i językowego współczesnego świata.

KNEM organizuje cykliczne wydarzenia w społeczności akademickiej takie, jak: Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją, podczas której studenci mają możliwość wysłuchania relacji osób, które realizowały różnorodne projekty lub odbyły wolontariat w krajach całego świata, czy też Spotkanie z Żywą Książką, co stanowi możliwość do wymiany doświadczeń kulturowych pomiędzy studentami, a zaproszonymi cudzoziemcami, mieszkającymi w Polsce. Członkowie Koła biorą czynny udział w licznych szkoleniach o tematyce międzykulturowej, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, co przekładają na praktykę, w postaci ogranizacji licznych warsztatów zarówno dla dzieci, jak i studentów. Koło uczestniczy również we wszelkich inicjatywach wydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich takich, jak: Festyn Rodzinny UAM oraz Kulminacje.

Koło prowadzi również, od początku swojej działalności, projekt edukacyjno-badawczy Studenci UAM bez Granic. Co roku w okresie sierpień/wrzesień studenci wyjeżdżają do różnych krajów, gdzie prowadzą zajęcia w szkołach, w których mogą wprowadzać ciekawe metody efektywnego nauczania oraz doskonalą własne umiejętności do przyszłego zawodu. Projekt ten zajął I miejsce w konkursie „StRuNa” w kategorii Wyprawa Roku 2014.

Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży działa przy Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekunami naukowymi Koła KRAM są: dr Bożena Kanclerz, dr Paulina Peret-Drążewska oraz dr Lucyna Myszka-Strychalska.

Członkowie Koła w ramach swojej działalności angażują się w inicjatywy zarówno naukowe jak i kulturalne, które związane są z najważniejszym obszarem zainteresowań, a zatem z młodzieżą jako przedmiotem badań pedagogicznych oraz podmiotem prospektywnych zmian. Przede wszystkim członkowie Koła pracują nad wystąpieniami, które prezentowane są cyklicznie na Wydziałowych Konferencjach. W planach jest także organizacja warsztatów i konkursu fotograficznego w ramach Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje. Jako Koło Naukowe zainteresowane młodzieżą, pracujemy także nad podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy z młodymi ludźmi, organizując hospitacje w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Koło Naukowe KRAM to przestrzeń zarówno do pracy naukowej, jak i do dyskusji intelektualnej oraz działań w przestrzeni akademickiej i społecznej. Nasze spotkania są okazją nie tylko do integracji studentów, ale także do pogłębionej refleksji nad współczesną młodzieżą.

 

Działalność Koła oscyluje wokół prowadzenia badań naukowych oraz organizowania/uczestniczenia w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom socjalizacji (również rodzajowej) dzieci i młodzieży oraz jej znaczenia w kształtowaniu aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodych dorosłych: mężczyzn i kobiet. Zmierza również do poszerzania świadomości na temat ról płciowych i społecznych oraz towarzyszących im stereotypów i „pułapek myślenia”. Koło jest otwarte na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami i organizacjami akademickimi celem „poszerzania horyzontów” i analizowania fenomenu współczesnej męskości i kobiecość z różnych perspektyw. Dodatkową płaszczyzną rozwoju i krytycznego myślenia jest uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatru, filharmonii).

W ubiegłym roku akademickim zostały przeprowadzone warsztaty W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. o tym jak przezwyciężyć schematyczne myślenie, jak rozpoznać manipulację, jak zapanować nad stresem). Członkinie Koła wzięły czynny udział w X Konferencji Kół Naukowych oraz w Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE 2017. Uczestniczyły też w cyklicznych wyjściach do teatru. Zrealizowały również projekt badawczy KOBIETA, RODZINA, KARIERA – DUET (NIE)DOSKONAŁY.

Obecnie, Członkinie Koła Naukowego „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ realizują działalność naukowo-dydaktyczną kontynuując cykl warsztatów z serii: W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. zakresu dialogu motywacyjnego oraz asertywności), publikując artykuły naukowe oraz uczestnicząc w organizacji XI Konferencji Kół Naukowych. Dodatkowym przedsięwzięciem są wyjścia do teatru/filharmonii. Cykliczny charakter spotkań stanowi też przestrzeń do burzliwych dyskusji związanych ze specyfiką ról społecznych mężczyzn i kobiet na podstawie wzorców wyodrębniających się z literatury, sztuki, kinematografii czy kultury popularnej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI - LINK

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników
Wydział Studiów Edukacyjnych, budynek D, sala 508

9.00 – 9.30
Uroczyste otwarcie Konferencji
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Wykład inauguracyjny -

9.30 – 11:00
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
- wystąpienia prelegentów, sala 508
Moderatorzy: -

11:00 – 11:15
PRZERWA

11:15 – 12.45
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
- wystąpienia prelegentów, sala 508
Moderatorzy: -

12.45 – 13.30
PRZERWA OBIADOWA

13.30 – 15.50
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
PRAKTYK - wystąpienia prelegentów, sala 508
Moderatorzy: -

15.00 – 15.15
PRZERWA

15:15 – 17.00
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
- wystąpienia prelegentów, sala 508
Moderatorzy: -

17:00
ZAKOŃCZENIE

Temat warsztatu:Jaki lider w XXI wieku? Przywódca, charyzmatyk, wizjoner, czy...?

Limit miejsc: 22

Termin: 15:15 - 16:45

Opis:

Warsztat będzie okazją do pozyskania wiedzy i pogłębienia osobistego doświadczenia w zakresie konstruowania cech, roli i zadań lidera oraz konfrontacją najnowszych trendów rozwoju przywództwa, gdzie rozwój samoświadomości i umiejętność współpracy są najważniejszymi narzędziami lidera XXI wieku. Czy każdy może być liderem? Kto i dlaczego powinien przejmować inicjatywę w zespole? Jak motywować innych do działania, do przekraczania własnych możliwości? Jaką rolę w relacji lider - zespół odgrywają strategie i reguły komunikacyjne? Czego się musi "nauczyć", a czego "oduczyć" osoba pełniąca rolę lidera? Wskazane pytania wyznaczają zasadnicze pola problemowe oraz projektują wykorzystanie gier symulacyjnych służących budowaniu nowych zespołów, doskonaleniu komunikacji oraz zasad współpracy w grupie.

Prowadząca:

Dr Grażyna Teusz: adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego WSE UAM, coach rodzicielski. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia grup wsparcia, terapeutycznych; pracy metodą projektu, organizacji i koordynacji polskich i międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK

Temat warsztatu: Narysuj to! - warsztaty z myślenia wizualnego

Limit miejsc: 15

Termin: 13:30 - 15:00

Cel:

Myślenie wizualne to „obraz wart tysiąca słów”. Kłębiące się myśli, znajdują ujście w postaci prostych, czytelnych ikonach. Wiele konferencji, projektów korzysta z dobrodziejstw metody i wzmacnia swój przekaz o wartość wizualną. Na warsztacie nauczysz się jak przekuwać myśli w taki obraz, aby szybko i skutecznie robić notatki w oparciu o zasady Bikablo. Idź z duchem czasu i przedstaw swoje rozwiązanie w innowacyjny sposób.

Prowadząca:

Agnieszka M. Barwicka: Doktorantka w Zakładzie Edukacji Medialnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w myśleniu wizualnym i tworzeniu innowacyjnych projektów. W 2010 r. została uhonorowana tytułem Wolontariusza Roku w Polsce przyznawanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Laureatka projektu „Własność=Jasność”, dzięki któremu odbyła staż w Wydziale Projektów Edukacyjnych w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe związane są z innowacyjnymi strategiami nauczania-uczenia się, rozwiązywaniem sytuacji problemowych oraz relacjami międzyludzkimi. Jest wieloletnim wychowawcą klasy integracyjnej, trenerem oraz nauczycielem akademickim. Łączy naukę z biznesem. Właścicielka firmy szkoleniowej dla nauczycieli www.magroup.pl

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: Limit miejsc wyczerpany

Temat warsztatu: Szkoła w praktyce, praktyka w szkole – jak za pomocą technik freinetowskich aktywizować ucznia?

Limit miejsc: 20

Termin: 15:00 - 16:30

Opis spotkania: 

Uczestnicy podczas warsztatu zapoznają się z metodami i technikami pracy realizowanymi w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito. Prowadzące przedstawią kluczowe założenia pedagogiki Celestyna Freineta oraz ich praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy z dziećmi. Ponadto spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń – giełdą pomysłów i inspiracji gotowych do natychmiastowego wykorzystania w pracy nauczyciela.

Prowadzące:

mgr Maria Hnatejko - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito, członkini Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Freineta. Autorka i prowadząca licznych warsztatów w ramach wizyt studyjnych oraz Wielkopolskiej Szkoły Ćwiczeń. Interesuje się alternatywnymi metodami nauczania a także zagadnieniem przestrzeni w edukacji.

mgr Justyna Peret - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito, członkini Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Freineta. Autorka warsztatów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, prelegentka Wielkopolskiej Szkoły Ćwiczeń. Naukowo zainteresowana społecznym funkcjonowaniem dzieci z przewlekłymi chorobami somatycznymi oraz pedagogiką Celestyna Freineta.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: Limit miejsc wyczerpany
 

Temat warsztatu: Wspieranie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych na lekcjach wychowawczych.

Limit miejsc: 15

Termin: 15:30 - 17:00

Opis spotkania: 

Założeniem obecnego systemu edukacji jest umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju, zarówno tego poznawczego jak i emocjonalno-społecznego. Programem, który wspiera rozwój kluczowych kompetencji oraz rozwój inteligencji emocjonalnej jest Social Emotional Learning. W swoich założeniach SEL ma pomóc uczniowi rozwijać jego samoświadomość i samokontrolę, empatię oraz zdolności interpersonalne. Proponowany warsztat ma na celu poznanie praktycznych rozwiązań do rozwijania kompetencji społecznych. W trakcie zajęć omówimy kilka przykładowych scenariuszy zajęć,
które będą mogli Państwo zastosować na swoich zajęciach.

Prowadząca:

Amelia Molska: nauczyciel, pedagog specjalny, filolog germanista. W Spark Academy zajmuje się wspieraniem uczniów w procesach uczenia się. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny zafascynowana mózgiem i metodami wspomagania jego pracy.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: ProjektujeMY - praca metodą projektu w szkole średniej

Limit miejsc: 20

Termin: 16:45 - 18:15

Opis spotkania: 

Na warsztacie zaprezentowane zostaną najciekawsze projekty uczniowskie, omówione kompetencje, które kształcone są dzięki pracy tą metodą, uczestnicy przygotują instrukcję dla uczniów, poznają najlepsze narzędzia ewaluacji oraz stworzą bazę pomysłów i inspiracji na kreatywne projekty.

Prowadząca:

Agnieszka Jankowiak-Maik: Nauczycielka i aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako "Babka od histy", redaktorka naczelna serwisów CiekawostkiHistoryczne.pl i TwojaHistoria.pl, wiceprzewodnicząca rady fundacji "Ja, nauczyciel", tutorka, trenerka Odysei Umysłu.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Sposób na konflikt w szkole? Minimediacje SNO jako alternatywa dla kar i nagród

Limit miejsc: 16

Termin: 16:45 - 18:15

Opis spotkania: 

Krzyczące na siebie, zaczepiające się dzieci prawdopodobnie chcą być wysłuchane i zrozumiane. Czy osiągną to w ten sposób? Raczej nie. Szkoła może być przestrzenią, gdzie znajdziemy alternatywne rozwiązanie. Energia zjadana przez złość, bezsilność lub frustrację może popłynąć w kierunku szukania sposobu, jak dostać to, co jest dla nas w danym momencie ważne. Minimediacje SNO przydadzą się wychowawcom i rodzicom, znajdą zastosowanie w szkołach, przedszkolach, na placach zabaw, na koloniach, we wszelkich instytucjach. Mają na celu przekazanie dzieciom i młodzieży umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Zapraszam na warsztaty przedstawiające koncepcję mini mediacji opartej o model SNO, stworzony przez Katarzynę Dworaczyk, zgodny z ideą Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

Prowadząca:

Alicja Staszczuk: nauczycielka, trenerka komunikacji i wykładowca. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej Spark Academy jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz koordynatorka międzynarodowego programu IPC. W weekendy przekazuje swoją praktykę studentkom i studentom na Collegium Da Vinci. W międzyczasie prowadzi warsztaty i wykłady z modelu towarzyszenia w rozwiązywaniu konfliktów SNO. Jako edukatorka Pozytywnej Dyscypliny i miłośniczka Porozumienia bez Przemocy z zaangażowaniem towarzyszy dzieciom i dorosłym na drodze poznawania wiedzy i odkrywania własnych zasobów.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Jak przekuć swoją pasję na lokalny projekt dla społeczności lokalnej – czyli o Projektach Solidarności Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatyw oddolnych

Limit miejsc: 15

Termin: 17:15 - 18:45

Cel:

Podczas warsztatu dowiemy się, w jaki sposób spróbować realizować inicjatywy lokalne w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnej. Poruszymy kwestie formalne związane z metodologią projektową, jak i praktyczne - tzn. jak stworzyć dobry projekt począwszy od pomysłu, diagnozowania sytuacji, tworzenia celów, planowania działań oraz budżetu.

Prowadząca:

Ula Kisiel-Grzanka - od kilkunastu lat związana z trzecim sektorem. Na codzień jest koordynatorką projektów związanych z kulturą, edukacją międzykulturową oraz antydyskryminacyjną pracując w poznańskim stowarzyszeniu CIM Horyzonty, w którym znalazła przestrzeń do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji oraz podejmowania inicjatyw celem poprawienia otaczającej rzeczywistości. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku psychologia, studentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku pedagogika oraz Zarządzania podmiotami ekonomii społecznej na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK

Punkty konsultacyjne będą dostępne na V piętrze w bud. D (naprzeciw sali 508) w godz. 09:30 - 13:00.

 • Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
 • Anioły Edukacji
 • Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej ETAP
 • Towarzystwo Profilaktyki Społecznej ETAP

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BIERNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane biernym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 09.03.2020 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.

Udział bierny (bez referatu) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZYNNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 17.02.2020 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.

Udział czynny (z referatem) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROWADZENIA STOISKA KONSULTACYJNEGO


Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Limit miejsc został wyczerpany. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PODCZAS KONFERENCJI


Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie / warsztatach prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 01.03.2020 r. formularza zgłoszeniowego / formularzy zgłoszeniowych. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym lub dwóch warsztatach.

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w zakładce WARSZTATY.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D

60-568 Poznań

Nowa specjalność na kierunku PEDAGOGIKA (studia 2-letnie, II stopień): PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE

Oferta studiów jest skierowana do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich na różnych kierunkach. Studia na specjalności PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE przygotowują przyszłych pedagogów zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych w różnych kontekstach społecznych i kulturowych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do tworzenia i realizowania różnego rodzaju projektów edukacyjnych w przestrzeni społecznej oraz fizycznej; inicjowania i prowadzenia organizacji edukacyjnych oraz zajmujących się edukacją; współpracy jako partner edukacyjny instytucji kulturalno-oświatowych; aranżowania stosownej do zadań przestrzeni edukacyjnej oraz projektowania materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: www.projektowanieedukacyjne.amu.edu.pl;
- profil FB: www.facebook.com/projektowanieedukacyjne;
- e-mail: projektowanieedukacyjne@amu.edu.pl.

Nowe studia podyplomowe: AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej

Studia podyplomowe Aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej są formą doszkalającą i podnoszącą kompetencje absolwentów studiów I lub II stopnia w wymiarze pracy organizacyjnej oraz pedagogicznej w trzech zasadniczych obszarach: funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zarządzania projektami realizowanymi w obszarze ekonomii społecznej oraz pracy z młodzieżą. Wraz ze wzrostem znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, absolwenci kierunków społecznych oraz humanistycznych potrzebują nie tylko umiejętności pracy z drugim człowiekiem, ale także wielu znaczących kompetencji organizacyjnych. Instytucje z obszaru ekonomii społecznej takie jak: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, spółdzielnie pracy, Centra Integracji Społecznej czy Zakłady Aktywizacji Zawodowej, w nowej perspektywie finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą się profesjonalizować i poszukiwać pracowników przygotowanych do pracy zarówno w zakresie powstania i działania organizacji, ale także umiejętnie realizujących projekty edukacyjne, profilaktyczne, aktywizujące i pomocowe.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: LINK;
- profil FB: www.facebook.com/projektywse;
- e-mail: projektywse@amu.edu.pl.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Sekretarzy Konferencji:

dr Aneta Judzińska

mgr Jonasz Pawlaczyk

e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl

Strona internetowa: www.strefaprojektow.amu.edu.pl

Profil FB: www.facebook.com/strefaprojektow