która odbędzie się

18 KWIETNIA 2023 W POZNANIU

pod honorowym patronatem:

Prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Joanny Wójcik

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

KOMUNIKAT NR 1

KOMUNIKAT - WARSZTATY

KOMUNIKAT NR 2 - PROGRAM KONFERENCJI

Dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości wzmaga potrzebę nieustannej modyfikacji założeń i sposobu realizacji działań w obszarze edukacji. Przekształca się rynek usług edukacyjnych, który wymaga od pedagogów i pedagożek kreatywności, przedsiębiorczości, elastyczności oraz zdolności szacowania i podejmowania ryzyka. Owe przeobrażenia nie pozostają bez wpływu na rolę i sposób pracy nauczycieli/ek, doradców/czyń, którzy także stoją przed wyzwaniem ,,zmiany myślenia o edukacji”. Wydaje się zatem, że umiejętność projektowania oraz wdrażania innowacyjnych projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb grup społecznych i środowiska należy do podstawowych kompetencji pedagogicznych.


W związku z powyższymi założeniami, zapraszamy na VII. Ogólnopolską Konferencję STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, której głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych, organizacji pozarządowych.


Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Najmłodszych, tj. uczniów i uczennice serdecznie zapraszamy do udziału w panelu Projekt widziany sercem (Młodzi dla Młodych). Sercem każdego projektu są jego uczestnicy i uczestniczki, dlatego też panel ten poświęcony jest wyłącznie ich relacjom, doświadczeniom, odczuciom i emocjom. Zapraszamy do podzielenia się swoimi historiami, sukcesami i refleksjami związanymi z udziałem w działaniach projektowych. Prosimy, aby w tym panelu czynny udział brały wyłącznie osoby uczestniczące w projektach, a osoby je koordynujące zapraszamy do jego wysłuchania. Jak co roku, odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz się na myślenie projektowe”, podczas których będzie istniała możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i społecznych.


Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne oraz społeczne będą stanowić inspirację dla studentów/ek, doktorantów/ek oraz absolwentów/ek UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.

KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI


 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Prof. dr hab. Stanisław Dylak
 • Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
 • Prof. UAM dr hab. Eva Zamojska
 • Dr Grażyna Barabasz
 • Dr Aneta Judzińska
 • Dr Lucyna Myszka-Strychalska
 • Dr Agnieszka Nymś-Górna
 • Dr Paulina Peret-Drążewska
 • Mgr Marlena Kaźmierska
 • Mgr Iwona Kukowka
 • Mgr Jonasz Pawlaczyk

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


 • Mgr Stefaniya Abbasova
 • Mgr Alicja Hekmat-Szał
 • Mgr Jagoda Górecka
 • Mgr Ewelina Szczechowiak
 • Alicja Tomaszewska

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone z inicjatywy mgr Katarzyny Banaszak w roku akademickim 2013 / 2014 przy Zakładzie Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkami Koła są studenci z kilku wydziałów UAM, którzy od wielu lat działają jako wolontariusze na rzecz środowiska lokalnego, dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej. Są to osoby ambitne, które często chcą wprowadzać swoje pomysły w życie, a w czym Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowe zawsze ich wspiera.

Działalność Koła obejmuje różnorodne inicjatywy, badania naukowe oraz projekty i szkolenia, mające na celu rozwój kompetencji międzykulturowych jego członków, a także wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów i poszerzanie współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz kształtowanie świadomości zróżnicowania kulturowego i językowego współczesnego świata.

KNEM organizuje cykliczne wydarzenia w społeczności akademickiej takie, jak: Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją, podczas której studenci mają możliwość wysłuchania relacji osób, które realizowały różnorodne projekty lub odbyły wolontariat w krajach całego świata, czy też Spotkanie z Żywą Książką, co stanowi możliwość do wymiany doświadczeń kulturowych pomiędzy studentami, a zaproszonymi cudzoziemcami, mieszkającymi w Polsce. Członkowie Koła biorą czynny udział w licznych szkoleniach o tematyce międzykulturowej, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, co przekładają na praktykę, w postaci ogranizacji licznych warsztatów zarówno dla dzieci, jak i studentów. Koło uczestniczy również we wszelkich inicjatywach wydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich takich, jak: Festyn Rodzinny UAM oraz Kulminacje.

Koło prowadzi również, od początku swojej działalności, projekt edukacyjno-badawczy Studenci UAM bez Granic. Co roku w okresie sierpień/wrzesień studenci wyjeżdżają do różnych krajów, gdzie prowadzą zajęcia w szkołach, w których mogą wprowadzać ciekawe metody efektywnego nauczania oraz doskonalą własne umiejętności do przyszłego zawodu. Projekt ten zajął I miejsce w konkursie „StRuNa” w kategorii Wyprawa Roku 2014.

Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży działa przy Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekunami naukowymi Koła KRAM są: dr Bożena Kanclerz, dr Paulina Peret-Drążewska oraz dr Lucyna Myszka-Strychalska.

Członkowie Koła w ramach swojej działalności angażują się w inicjatywy zarówno naukowe jak i kulturalne, które związane są z najważniejszym obszarem zainteresowań, a zatem z młodzieżą jako przedmiotem badań pedagogicznych oraz podmiotem prospektywnych zmian. Przede wszystkim członkowie Koła pracują nad wystąpieniami, które prezentowane są cyklicznie na Wydziałowych Konferencjach. W planach jest także organizacja warsztatów i konkursu fotograficznego w ramach Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje. Jako Koło Naukowe zainteresowane młodzieżą, pracujemy także nad podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy z młodymi ludźmi, organizując hospitacje w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Koło Naukowe KRAM to przestrzeń zarówno do pracy naukowej, jak i do dyskusji intelektualnej oraz działań w przestrzeni akademickiej i społecznej. Nasze spotkania są okazją nie tylko do integracji studentów, ale także do pogłębionej refleksji nad współczesną młodzieżą.

 

Działalność Koła oscyluje wokół prowadzenia badań naukowych oraz organizowania/uczestniczenia w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom socjalizacji (również rodzajowej) dzieci i młodzieży oraz jej znaczenia w kształtowaniu aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodych dorosłych: mężczyzn i kobiet. Zmierza również do poszerzania świadomości na temat ról płciowych i społecznych oraz towarzyszących im stereotypów i „pułapek myślenia”. Koło jest otwarte na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami i organizacjami akademickimi celem „poszerzania horyzontów” i analizowania fenomenu współczesnej męskości i kobiecość z różnych perspektyw. Dodatkową płaszczyzną rozwoju i krytycznego myślenia jest uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatru, filharmonii).

W ubiegłym roku akademickim zostały przeprowadzone warsztaty W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. o tym jak przezwyciężyć schematyczne myślenie, jak rozpoznać manipulację, jak zapanować nad stresem). Członkinie Koła wzięły czynny udział w X Konferencji Kół Naukowych oraz w Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE 2017. Uczestniczyły też w cyklicznych wyjściach do teatru. Zrealizowały również projekt badawczy KOBIETA, RODZINA, KARIERA – DUET (NIE)DOSKONAŁY.

Obecnie, Członkinie Koła Naukowego „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ realizują działalność naukowo-dydaktyczną kontynuując cykl warsztatów z serii: W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. zakresu dialogu motywacyjnego oraz asertywności), publikując artykuły naukowe oraz uczestnicząc w organizacji XI Konferencji Kół Naukowych. Dodatkowym przedsięwzięciem są wyjścia do teatru/filharmonii. Cykliczny charakter spotkań stanowi też przestrzeń do burzliwych dyskusji związanych ze specyfiką ról społecznych mężczyzn i kobiet na podstawie wzorców wyodrębniających się z literatury, sztuki, kinematografii czy kultury popularnej.

PROGRAM

18 kwietnia 2023 r.

8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

SESJA I

9.00 - 1O.30
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
moderatorki: Aneta Judzińska, Agnieszka Nymś-Górna
Wykład inauguracyjny:
Marta Młyńska
Marta Młyńska – szkolenia i coaching
Jak płonąć, ale nie spłonąć, czyli jak nie poddać się wypaleniu zawodowemu

SESJA II

10.30 - 11.30
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - wystąpienia prelegentów i prelegentek
moderatorki: Agnieszka Nymś-Górna, Aneta Judzińska

prof. dr hab. Valentyna Kushnir
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Praktyka pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom zmuszonych migrantów w Polsce w
czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej

Agnieszka Skowrońska-Pućka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Szkolne pogotowie samopomocowe „Dzielimy się poMOCą" - doniesienia z realizacji projektu

Szymon Godawa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Przestrzeń lasu jako alternatywa dla klasycznego gabinetu terapeutycznego

Krzysztof Gruszczyński
Fundacja Feed Your Head
Autorski happening "Sztuka Po Wolność", jako doświadczenie arteterapeutyczne

11.30 - 11.45
PRZERWA

SESJA III
11.45 - 13.15
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - wystąpienia prelegentów i prelegentek
moderatorka: Paulina Peret-Drążewska, Iwona Kukowka

Michalina Kasprzak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wspieranie kompetencji nauczycieli szkół polonijnych na przykładzie projektu Polish PIE

Katarzyna Schrager, Paulina Marchlewska
Stowarzyszenie CreActive
Edukacja pozaformalna (Non Formal Education) jako narzędzie kształtowania kompetencji kluczowych u młodzieży na podstawie projektów Erasmus+ Młodzież

Jagoda Górecka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rebel for Science, czyli krótko o I Ogólnopolskiej Konferencji dla Młodych

Aleksandra Nowacka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (absolwentka)
Nauczyciel wychowania przedszkolnego versus aktywność twórcza

Anna Wojczyńska, Karina Barecka
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Potencjał projektów edukacyjnych w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Na przykładzie projektu edukacyjnego pt. „SUPERbohaterowie łąki”

Tomasz Zgoła
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Nauka obywatelska jako metoda w edukacji, popularyzacji i realizacji badań naukowych

PRZERWA
13.15 - 13.25

SESJA IV

13.25 - 14.30
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - wystąpienia prelegentów i prelegentek
moderatorka: Grażyna Barabasz

Dorota Prysak
Uniwersytet Śląski
Dzień Godności – budowanie społeczności inkluzyjnej w środowisku lokalnym

Bartosz Bednarek
Stowarzyszenie Lepszy Świat
Wsparcie w obliczu pandemii i kształcenia zdalnego

Zuzanna Jezierska
University of Amsterdam
"She left a mark on me.” Rola ekspozycji w nauce empatii na nierówności społeczne w edukacji obywatelskiej

Tomasz Kasprzak
Uniwersytet w Białymstoku
O projektowaniu społecznym i edukacyjnym ukierunkowanym na osoby głuchoniewidome - czy to jest (jeszcze) możliwe?

Marlena Kaźmierska
Fundacja Pokonać Endometriozę
Od endokawki do konferencji – czyli projekty uświadamiające o endometriozie

14.30-14.45
PRZERWA

SESJA V

14.45 - 16.15
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - wystąpienia prelegentów i prelegentek
moderatorka: Marlena Kaźmierska

Olga Adamczyk
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Senior w Muzeum

Agnieszka Nymś-Górna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Innowacja edukacyjna w pracy socjalnej

Agnieszka Stempin
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - Rezerwat Archeologiczny Genius loci
Inspirujący i zainspirowani - strefa projektów Akademii Genius loci

Paulina Mencel
Fundacja Projektowania Zmiany Edukacyjnej WYOBRAŹNIEJ
Co pomaga, a co przeszkadza OGRODÓWCE, czyli diagnoza społeczności lokalnej Centrum Inicjatyw Lokalnych na Ogrodach?

Jacek Jarosz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Edukacja dla solidarności i odpowiedzialności poprzez praktyczne działania na rzecz globalnego Południa

PODSUMOWANIE KONFERENCJI
16.15 - 16.30
moderatorka: Marlena Kaźmierska

WARSZTATY

16.45 - 18.15, s. 513, bud. D.
Zrozumieć głos Ziemi, czyli terenowy kurs „językowy”
Prowadzący: Iwona Kukowka, Paweł M. Owsianny

16.45 - 18.15, s. 002, bud. D.
Akcja komunikacja - metody i pomysły na rozwój kompetencji komunikacyjnych dzieci i młodzieży
Prowadzące: Katarzyna Włodkowska, Izabella Bartol

16.45 - 18.15, s. 020, bud. D.
Bo kluczem do relacji jest komunikacja, czyli jak dogadać się ze sobą i z innymi
Prowadząca: Marta Młyńska

Temat warsztatu: Zrozumieć głos Ziemi, czyli terenowy kurs „językowy”

Termin:16:45 - 18:15

Opis spotkania:Od początku świata obowiązują w nim fundamentalne i uniwersalne prawa Przyrody. Podlega im absolutne wszystko i każdy, także Ty i ja. Jeżeli tylko zechcesz poznać je i zrozumieć otrzymasz klucz, który otworzy przed Tobą drzwi do pełniejszego współuczestnictwa w świecie Przyrody. Zapraszamy na wyjątkowy, terenowy kurs „językowy”, odbywający się w Ogrodzie Botanicznym UAM. Udowodnimy Ci, że możesz masz w sobie zdolność do skutecznego funkcjonowania i komunikowania się w tej wiecznej - choć ostatnio mocno naderwanej - sieci istnień przyrodniczych.

Prowadzący:mgr Iwona Kukowka, dr Paweł M. Owsianny

Temat warsztatu: Akcja komunikacja - metody i pomysły na rozwój kompetencji komunikacyjnych dzieci i młodzieży

Termin:16:45 - 18:15

Opis spotkania:  Podczas warsztatów poznasz sposoby na: Budowanie relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i szacunku. Rozwiązywanie konfliktów - metoda dylematów moralnych. Rozbudzenie umiejętności aktywnego słuchania (koncentrowanie na osobie mówiącej i wykazywaniu zainteresowania tym, co mówi). Ćwiczenie swobodnych asocjacji. Modelowanie zachowań uczestników procesu grupowego.


Prowadzące: Katarzyna Włodkowska, Izabella Bartol

Temat warsztatu: Bo kluczem do relacji jest komunikacja, czyli jak dogadać się ze sobą i z innymi
Termin:16:45 - 18:15

Opis spotkania:  Czasem zapominamy, jak ważna jest życzliwa i wspierająca komunikacja ze sobą i z innymi oraz jakie są atrybuty empatii i asertywności. Jesteśmy zbyt mało uważni, nie mamy ciekawości na drugiego człowieka, dajemy rady, moralizujemy. Nie dbamy o dialog ze sobą, nie wsłuchujemy się w swoje potrzeby, podlewamy niewspierające myśli. A jakby tak przypomnieć i uświadomić sobie, jak ważna jest serdeczna i empatyczna komunikacja ze sobą i z innymi? Że komunikacja intra- i interpersonalna to jedna z kompetencji przyszłości? A jakby tak nauczyć się zdrowych zasad komunikacji, poznać metody i techniki, które ułatwiają nam funkcjonowanie? O tym wszystkim już niedługo na warsztacie.


Prowadząca: Marta Młyńska

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZYNNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie - formularza zgłoszeniowego: LINK

Udział czynny (z referatem) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 13 kwietnia - formularza zgłoszeniowego:LINK

Udział jest bezpłatny.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D

60-568 Poznań

Facebook
LINK

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
„STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH” ONLINE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konferencji jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy iod@amu.edu.pl
3. Dane osobowe uczestników konferencji przetwarzane będą w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia transmisji online przez Internet Ogólnopolskiej Konferencji „Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych” oraz publikacji materiału video z ww. konferencji. Relacja z Konferencji będzie umieszczona na stronie internetowej Strefy Projektów Edukacyjnych i Społecznych, na facebooku oraz na platformie youtube.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Podanie przez uczestników konferencji danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, jednak w zakresie wymaganym przez Organizatora w celu rejestracji i uczestnictwa w konferencji jest konieczne. Niepodanie tych danych uniemożliwi uczestnictwo w konferencji.
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów współpracujących z administratorem danych w zakresie realizacji Ogólnopolskiej Konferencji „Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych”.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Uczestnikom konferencji przysługuje:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących uczestników konferencji, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
h. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnicy konferencji mają prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda). Informację o wycofaniu zgody proszę przesłać na adres strefaprojektow@amu.edu.pl
9. Dane uczestników konferencji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu zgodnie z art. 22 RODO.
10. Udział w konferencji jest bezpłatny.
11. Organizatorzy konferencji nie odpowiadają za jakość połączenia w czasie konferencji.


DOKUMENTY DO POBRANIA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - LINK.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Sekretarz Konferencji:

dr Aneta Judzińska i dr Agnieszki Nymś-Górnej

e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl

Strona internetowa: www.strefaprojektow.amu.edu.pl

Profil FB: www.facebook.com/strefaprojektow