która odbędzie się

14 MARCA 2018 W POZNANIU

pod honorowym patronatem:

Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH - KOMUNIKAT NR 1

Dynamika zmian we współczesnej rzeczywistości powoduje potrzebę nieustannej modyfikacji założeń i sposobu realizacji działań w obszarze edukacji. Przekształca się rynek usług edukacyjnych, który wymaga od pedagogów kreatywności, przedsiębiorczości, elastyczności oraz zdolności szacowania i podejmowania ryzyka. Owe przeobrażenia nie pozostają bez wpływu na rolę i sposób pracy nauczycieli, pedagogów, doradców, którzy także stoją przed wyzwaniem ,,zmiany myślenia o edukacji”. Wydaje się zatem, że umiejętność projektowania oraz wdrażania interesujących i innowacyjnych projektów dostosowanych do specyficznych potrzeb grup społecznych i środowiska należy do podstawowych kompetencji pedagogicznych, które powinny być kształtowane u współczesnych nauczycieli.


W związku z powyższymi założeniami, zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, której głównym celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia i realizacji projektów, aktywizujących społeczności lokalne w Polsce. Do udziału w Konferencji zapraszamy społeczność akademicką, jak również pracowników instytucji edukacyjnych i społecznych, organizacji pozarządowych.


Integralną część Konferencji stanowi prezentacja dobrych praktyk, będących przykładami inicjowania zmian na rzecz środowiska lokalnego. Odbędą się także warsztaty z cyklu „Przełącz się na myślenie projektowe” oraz sesja posterowa przedstawiająca działalność studentów w obszarze projektów edukacyjnych i społecznych. Zaprezentowane zostaną również stoiska konsultacyjne umożliwiające bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz osobami, które w swojej codziennej pracy zawodowej podejmują działania projektowe.

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży „KRAM” oraz Studenckie Koło Naukowe „Socialis” KULTURA - JEDNOSTKA - PŁEĆ zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH, która odbędzie się 14 marca 2018 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień projekty edukacyjne i społeczne będą stanowić inspirację dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UAM do rozwijania swoich zainteresowań oraz pasji, podejmowania podobnych inicjatyw oraz wdrażania autorskich pomysłów w celu zmiany otaczającej rzeczywistości.                                            

KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI


 • Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak
 • Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska – Melosik
 • Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek
 • Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska
 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Ćwikliński
 • Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak
 • Prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet
 • Prof. UAM dr hab. Eva Zamojska
 • Dr Mateusz Leszkowicz
 • Dr Paulina Peret-Drążewska
 • Dr Robert Sarnecki
 • Dr Lucyna Myszka-Strychalska
 • Mgr Katarzyna Banaszak
 • Mgr Katarzyna Bogucka
 • Mgr Aneta Judzińska
 • Mgr Jonasz Pawlaczyk

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI


 • Emilia Fechner
 • Monika Jamróz
 • Karolina Maciejewska
 • Milena Ołdak
 • Paula Olejniczak
 • Joanna Rychlik
 • Agata Stępniewska
 • Marta Wawrzyniak

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone z inicjatywy mgr Katarzyny Banaszak w roku akademickim 2013 / 2014 przy Zakładzie Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członkami Koła są studenci z kilku wydziałów UAM, którzy od wielu lat działają jako wolontariusze na rzecz środowiska lokalnego, dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej. Są to osoby ambitne, które często chcą wprowadzać swoje pomysły w życie, a w czym Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowe zawsze ich wspiera.

Działalność Koła obejmuje różnorodne inicjatywy, badania naukowe oraz projekty i szkolenia, mające na celu rozwój kompetencji międzykulturowych jego członków, a także wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów i poszerzanie współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz kształtowanie świadomości zróżnicowania kulturowego i językowego współczesnego świata.

KNEM organizuje cykliczne wydarzenia w społeczności akademickiej takie, jak: Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją, podczas której studenci mają możliwość wysłuchania relacji osób, które realizowały różnorodne projekty lub odbyły wolontariat w krajach całego świata, czy też Spotkanie z Żywą Książką, co stanowi możliwość do wymiany doświadczeń kulturowych pomiędzy studentami, a zaproszonymi cudzoziemcami, mieszkającymi w Polsce. Członkowie Koła biorą czynny udział w licznych szkoleniach o tematyce międzykulturowej, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, co przekładają na praktykę, w postaci ogranizacji licznych warsztatów zarówno dla dzieci, jak i studentów. Koło uczestniczy również we wszelkich inicjatywach wydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich takich, jak: Festyn Rodzinny UAM oraz Kulminacje.

Koło prowadzi również, od początku swojej działalności, projekt edukacyjno-badawczy Studenci UAM bez Granic. Co roku w okresie sierpień/wrzesień studenci wyjeżdżają do różnych krajów, gdzie prowadzą zajęcia w szkołach, w których mogą wprowadzać ciekawe metody efektywnego nauczania oraz doskonalą własne umiejętności do przyszłego zawodu. Projekt ten zajął I miejsce w konkursie „StRuNa” w kategorii Wyprawa Roku 2014.

 

Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży działające przy Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wznowiło swoją działalność po rocznej przerwie, pod przewodnictwem Prezesa Pawła Kobielskiego, Wiceprezesek Aleksandry Nowak i Moniki Jamróz oraz Sekretarza Weronik Stacheckiej. Opiekunami naukowymi Koła KRAM są: dr Bożena Kanclerz i dr Paulina Peret-Drążewska.

W roku akademickim 2016 / 2017 Członkowie Koła zaplanowali wiele inicjatyw zarówno naukowych jak i kulturalnych związanych z najważniejszym obszarem zainteresowań, a zatem z młodzieżą jako przedmiotem badań pedagogicznych oraz podmiotem prospektywnych zmian.  Przede wszystkim w nadchodzącym roku pragną skoncentrować się na przygotowaniu wystąpień naukowych Członków, które prezentowane będą na Wydziałowych Konferencjach, planują także zorganizować warsztaty i konkurs fotograficzny w ramach Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje. Jako Koło Naukowe zainteresowane młodzieżą, chcą pracować nad podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy z młodymi ludźmi, organizując hospitacje w placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

W grudniu 2016 r. odbył się Panel dyskusyjny połączony z projekcją filmu King Jack, który zgromadził  społeczność wydziałową zainteresowaną  tematyką młodości  i problemami dojrzewania. Przedstawiciele Koła pragną, aby to wydarzenie było cykliczne i stało okazją nie tylko do integracji studentów, ale także do pogłębionej refleksji nad współczesną młodzieżą.

 

Koło Naukowe „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ zostało założone w roku akademickim 2015 / 2016 przy Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Jego Członkowie to ludzie pełni pasji pragnący wyjść poza tradycyjne schematy myślenia i działania, otwarci na naukę, kulturę i sztukę. W skład zarządu wchodzą: prezes Milena Ołdak, wiceprezes Marta Deker oraz sekretarz Emilia Fechner. Opiekunką naukową Koła i jego założycielką jest mgr Aneta Judzińska.

Działalność Koła oscyluje wokół prowadzenia badań naukowych oraz organizowania/uczestniczenia w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom socjalizacji (również rodzajowej) dzieci i młodzieży oraz jej znaczenia w kształtowaniu aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodych dorosłych: mężczyzn i kobiet. Zmierza również do poszerzania świadomości na temat ról płciowych i społecznych oraz towarzyszących im stereotypów i „pułapek myślenia”. Koło jest otwarte na współpracę i wymianę doświadczeń z innymi kołami i organizacjami akademickimi celem „poszerzania horyzontów” i analizowania fenomenu współczesnej męskości i kobiecość z różnych perspektyw. Dodatkową płaszczyzną rozwoju i krytycznego myślenia jest uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (wyjścia do teatru, filharmonii).

W ubiegłym roku akademickim zostały przeprowadzone warsztaty m.in. z zakresu tożsamości pedagoga, rozwoju samooceny oraz umiejętności aktorskich. Koło Naukowe miało swoją prelegentkę podczas VIII Konferencji Kół Naukowych, która  przeprowadziła również warsztat podczas Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE.

Obecnie, Członkowie i Członkinie Koła Naukowego „Socialis” KULTURA-JEDNOSTKA-PŁEĆ  realizują projekt badawczy KOBIETA, RODZINA, KARIERA – DUET (NIE)DOSKONAŁY. Ponadto, w roku akademickim 2016 / 2017 zamierzają podjąć cykl warsztatów (z udziałem zaproszonych specjalistów) z serii: W POGONI ZA MÓZGIEM (m.in. o tym jak przezwyciężyć schematyczne myślenie, jak rozpoznać manipulację, jak zapanować nad stresem). Przewidują także realizację projektu medialnego: NIE! STEREOTYPOM, udział w IX Konferencji Kół Naukowych oraz w Festiwalu Kultury Studentów KULMINACJE 2017, jak również publikację artykułów naukowych. Dodatkowym przedsięwzięciem będą comiesięczne wyjścia do teatru/filharmonii.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI - LINK

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników

9.00 – 9.30

 • Uroczyste otwarcie Konferencji
 • Wykład inauguracyjny 

9.30 – 11:00
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

8 prelekcji

11:00 – 11:15
PRZERWA

11:15 – 13.30
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

12 prelekcji

13.30 – 14.15
PRZERWA OBIADOWA

14.15 – 16.15
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

11 prelekcji

16.30 – 18.30
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

11 prelekcji

10.30 – 14.30
KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

16:00 – 18:00
Warsztat ,,Animacja społeczna w dzielnicach defaworyzowanych”

16.00 – 17:30
Warsztat ,,Makerspace - cała PARA w edukację!”

17:00 – 18:30
Warsztat „Zarządzanie zmianą i innowacjami”

16:00 – 17:30
Warsztat ,,Współpraca się opłaca! Skuteczna komunikacja w zespole projektowym” 

17.00 – 18:30
Warsztat ,,Storytelling, czyli o tym, jak budować historie w życiu i biznesie”

17:00 – 19:00
Warsztat „Komunikacja i motywacja w zespole projektowym”

9:00 – 20:00 
SESJA POSTEROWA

Temat warsztatu: Animacja społeczna w dzielnicach defaworyzowanych

Limit miejsc: 20

Termin: 14 marca 2018 r., godz. 16:00 - 18:00

Opis:

Celem warsztatu będzie przedstawienie specyfiki zawodu animatora społecznego i/lub animatora kultury pracującego w mieście, zwłaszcza w tak zwanych dzielnicach defaworyzowanych, lub też rewitalizowanych. Przedstawione zostaną główne problemy wiążące się z pracą w tego typu dzielnicach. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z różnymi sposobami wykorzystania animacji społecznej, w tym między innymi z animacją społeczną poprzez kulturę, w tym kulturę hip-hopową. Przedstawione zostaną również dobre praktyki z Polski oraz innych krajów europejskich.

Prowadząca:

Dr Monika Popow - adiunkt w Zakładzie Pedagogicznych Problemów Młodzieży WSE UAM. Posiada prawie 10-letnie doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym jako koordynatorka projektów, trenerka oraz specjalistka ds promocji. Jest współzałożycielką i członkinią zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Prowadziła projekty z zakresu kultury i edukacji artystycznej, aktywizacji społecznej oraz wsparcia organizacji pozarządowych, realizowane między innymi w ramach programów ministerialnych, samorządowych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz tzw mechanizmów norweskich. Współpracowała między innymi z Gdańskim Stowarzyszeniem Pedagogów Praktyków, Stowarzyszeniem Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko, Instytutem Kultury Miejskiej, British Council oraz Gdańskim Archipelagiem Kultury.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK

 

Temat warsztatu: Makerspace - cała PARA w edukację!

Limit miejsc: 25

Termin: 14 marca 2018 r., godz. 16:00 - 17:30

Opis:

Makerspace to przestrzeń zaprojektowana, by tworzyć, odkrywać, uczyć się i dzielić swoimi osiągnięciami. Adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, a umiejscowiona może być w szkole, bibliotece lub funkcjonować niezależnie. Bywa różnie wyposażona, np. w drukarki 3D, wycinarki laserowe, maszyny cnc, lutownice, czy maszyny do szycia, jednak najważniejsze jest, by sprzyjała wyzwalaniu kreatywności, a do tego wystarczy garść materiałów plastycznych w połączeniu z przemyślanymi narzędziami edukacyjnymi!

Idea Makerspace stała się inspiracją dla LEGO Education do opracowania rozwiązań łączących efektywną edukację STEAM (z ang. Science, Technology, Engineeering, Art and Math) z mądrą zabawą. Podczas warsztatów sprawdzisz to w praktyce i w oparciu o metodę projektu przejdziesz cały proces – od definicji problemu do stworzenia działającego prototypu i konfrontacji z innymi rozwiązaniami.

Jeśli cenisz angażujące metody nauczania przedmiotów STEAM i chcesz na własnej skórze przekonać się o ich efektywności to serdecznie zapraszamy na nasze warsztaty!

Prowadzący:

Jakub Piasecki - Absolwent Politechniki Poznańskiej, nauczyciel informatyki i fizyki z przeszło dziesięcioletnim doświadczeniem. Certyfikowany trener Akademii LEGO® Education, ekspert w dziedzinie rozwiązań LEGO Education, współorganizator polskiej edycji międzynarodowego konkursu First LEGO League. Zainteresowania: oprogramowanie open source, kolekcjonerskie gry bitewne, klocki LEGO.

Beata Zalewska - Absolwentka Politechniki Poznańskiej, nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych ze stażem 15 lat. Uwielbia uczyć nowych rzeczy siebie i innych. W wolnym czasie rozwija swoje pasje zajmując się szeroko pojętym rękodziełem i prowadząc warsztaty hobbystyczne dla dzieci i dorosłych. Rodzinę i znajomych zamęcza też swoją drugą pasją - planszówkami i łamigłówkami.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK

 

Temat warsztatu: Zarządzanie zmianą i innowacjami

Limit miejsc: 20

Termin: 14 marca 2018 r., godz. 17:00 – 18:30

Tematyka:

1. Scenariusze przyszłości pracy
2. Poziomu rozwoju umysłowego dorosłego człowieka w kontekście uczenia się
3. Dyscypliny organizacji uczącej się
4. Zmiana a transformacja
5. Reakcja na zmianę i przezwyciężanie oporu przed zmianą
6. Typy uczestników zmiany
7. 8 etapów wprowadzania zmiany Kotter’a
8. Innowacje i przedsiębiorczość
9. Źródła i rodzaje innowacji
10. Czynniki i uwarunkowania innowacji
11. Budowanie środowiska sprzyjającego innowacji i przedsiębiorczości
12. Zarządzanie innowacjami – tworzenie innowacyjnego środowiska pracy

Prowadzące:

Dr Magdalena Barańska - doradca zawodowy, nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM. Pracuje jako trener, szkoleniowiec w projektach finansowanych z funduszy unijnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spotkań indywidualnych i szkoleń grupowych skierowanych do młodzieży, osób z niepełnosprawnością, bezrobotnych, zatrudnionych, nauczycieli i doradców zawodowych.

Dr Monika Christoph - wykładowca akademicki, pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych z Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, specjalizuje się w tematyce doradztwa zawodowego i personalnego, edukacji dorosłych, pedagogiki pracy, zarządzaniem projektem oraz organizacyjnym uczeniem się. Trener-szkoleniowiec, prowadzi szkolenia w zakresie doskonalenia kompetencji miękkich, np. współpraca z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - KALISZ", w zakresie realizacji projektu szkoleniowego na temat: Zarządzanie zmianą w organizacji dedykowanego dla najwyższej kadry menedżerskiej. Specjalista ds. zarządzania kadrami, asesor w procesach Assessment Center oraz ekspert w zakresie tworzenia profili zawodowych, np. współpraca z firmą proPORT Instytut Psychologii i Psychoterapii.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK

 

Temat warsztatu: Współpraca się opłaca! Skuteczna komunikacja w zespole projektowym

Limit miejsc: 20

Termin: 14 marca 2018 r., godz. 16:00 – 17:30

Tematyka:

Teoretycznie każdy z nas potrafi się komunikować. Ale jak wiemy, często teoria daleka jest od praktyki... Praktycznie komunikacja to coś więcej niż tylko mówienie i słuchanie. To rozumienie ukrytych treści komunikatów, dzięki czemu słyszymy także to, co nie zostało wypowiedziane. To umiejętność budowania porozumienia słowem, tonem i gestem. Jakość naszej komunikacji interpersonalnej stanowi niezwykle istotny czynnik wpływający m.in. na (nie)powodzenie danego projektu.
Jeśli interesuje Cię temat efektywnej komunikacji i chcesz się dowiedzieć co zrobić, aby ją usprawnić - zapraszamy na warsztat!

Prowadzące:

Mgr Paulina Jeszke (Biuro Karier UAM) - z wykształcenia doradca zawodowy i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w branży HR. Pracuje w Biurze Karier UAM, gdzie specjalizuje się w indywidualnych konsultacjach oraz szkoleniach z zakresu rynku pracy.

Mgr Joanna Koczorowska (Biuro Karier UAM) - doradca zawodowy, trener, jobcoach, specjalista HR. Posiada doświadczenie w różnych obszarach doradztwa zawodowego (praca z młodzieżą, studentami, absolwentami, dorosłymi, skazanymi, migrantami). Specjalizuje się w bezpośrednim wsparciu klientów w kreowaniu ścieżki kariery podczas indywidualnych konsultacji jak i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów. Na co dzień pracuje w Biurze Karier UAM.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK

Temat warsztatu: Storytelling, czyli o tym, jak budować historie w życiu i biznesie

Limit miejsc: 20

Termin: 14 marca 2018 r., godz. 17:00 - 18:30

Opis spotkania: 

Storytelling, modne słowo, można dziś przykleić do wszystkiego co nosi znamiona komunikacji. Szczególnie ważne jest w relacjach z innymi ludźmi, osobami bliskimi, klientami. Storytelling to, najkrócej mówiąc, sztuka świadomego budowania relacji, poprzez oddziaływanie na wyobraźnię i emocje słuchacza za pomocą opowieści „z życia wziętych” ale i metafor. Dziś żadna marka nie istnieje bez swojej historii. Dlatego właśnie w biznesie potrzebujesz storytellingu, misternego połączenia neuronauki ze sztuką. Dobra historia to prosta historia, ale…. Dobrze opowiedzieć historię można w różny sposób, nie tylko tworząc opowieści na papierze. Wielkie marki wiedzą o tym od niemal półwiecza (!), nie możesz być gorszy/a niż IBM, Apple czy Coca-cola. Ale jeśli chcesz wiedzieć JAK stworzyć i opowiedzieć dobrą historię przyjdź.

Prowadząca:

Dr Izabela Cytlak - praca to moja pasja, pozwala mi rozwijać skrzydła i motywuje do działania. Jestem pedagożką, trenerką kompetencji interpersonalnych i biznesowych. Zawodowo związana jestem z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM, jednym z tych, na których mówi się najwięcej J szkolę przyszłych dyrektorów i menedżerów oświaty, informatyków, ale też seniorów i przedszkolaki. Od ponad dekady współpracuję z instytucjami wsparcia biznesu, przy projektach wspierających przedsiębiorczość akademicką. Pomagam zrealizować kiełkujące pomysły biznesowe, doradzam i wspieram na początkowym etapie realizacji pomysłów na własne firmy. Współkieruję (z dr Joanną Jarmużek) projektem badawczym z zakresu przedsiębiorczości w Uniwersytecie w Agder w Norwegii, Uniwersytecie w Cordobie, Hiszpania i Uniwersytecie w Maceracie, Włochy.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK 

 

Temat warsztatu: Komunikacja i motywacja w zespole projektowym

Limit miejsc: 20

Termin: 14 marca 2018 r., godz. 17:00 - 19:00

Opis spotkania:

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej komunikacji w zespole projektowym oraz zaprezentowanie narzędzi wzmacniających motywację członków zespołu projektowego.

Prowadzące:

Dr Joanna Kozielska - coach, doradca zawodowy, wykładowca akademicki. Koordynator i realizator wielu projektów społeczno-edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

Dr Agnieszka Skowrońska-Pućka- adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Wykładowca akademicki, coach, realizator projektów społeczno-edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej oraz aktywizacji zawodowej.

Formularz zgłoszeniowy na warsztat: LINK

Punkty konsultacyjne będą dostępne na V piętrze w bud. D (naprzeciw sali 508) w godz. 10:30 - 14:30.

 • Przy stoisku konsultacyjnym "Rozwój kariery w trzecim sektorze":
  - porozmawiasz na temat swojej ścieżki kariery;

  - dowiesz się więcej na temat rynku pracy;
  - skonsultujesz dokumenty aplikacyjne;
  - przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej;

  - poznasz ofertę Biura Karier UAM dla studentów.

Specjaliści: mgr Aneta Grześkowiak oraz mgr Joanna Koczorowska

UWAGA! Informacje o pozostałych punktach konsultacyjnych pojawią się w późniejszym czasie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BIERNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane biernym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 12.03.2018 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.

Udział bierny (bez referatu) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CZYNNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI


Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie oraz przesłanie do dnia 25.02.2018 r. formularza zgłoszeniowego: LINK.

Udział czynny (z referatem) jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w komunikacie II.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH PODCZAS KONFERENCJI


Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach organizowanych w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji STREFA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie / warsztatach prosimy o wypełnienie i przesłanie do dnia 8.03.2018 r. formularza zgłoszeniowego / formularzy zgłoszeniowych. 

Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym lub dwóch warsztatach.

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o warsztatach znajdują się w zakładce WARSZTATY.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D

60-568 Poznań

Nowa specjalność na kierunku PEDAGOGIKA (studia 2-letnie, II stopień): PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE

Oferta studiów jest skierowana do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich na różnych kierunkach. Studia na specjalności PROJEKTOWANIE EDUKACYJNE przygotowują przyszłych pedagogów zarówno od strony merytorycznej, jak i praktycznej do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych w różnych kontekstach społecznych i kulturowych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje do tworzenia i realizowania różnego rodzaju projektów edukacyjnych w przestrzeni społecznej oraz fizycznej; inicjowania i prowadzenia organizacji edukacyjnych oraz zajmujących się edukacją; współpracy jako partner edukacyjny instytucji kulturalno-oświatowych; aranżowania stosownej do zadań przestrzeni edukacyjnej oraz projektowania materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: www.projektowanieedukacyjne.amu.edu.pl;
- profil FB: www.facebook.com/projektowanieedukacyjne;
- e-mail: projektowanieedukacyjne@amu.edu.pl.

Nowe studia podyplomowe: AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej

Studia podyplomowe Aktywizacja młodzieży - zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej są formą doszkalającą i podnoszącą kompetencje absolwentów studiów I lub II stopnia w wymiarze pracy organizacyjnej oraz pedagogicznej w trzech zasadniczych obszarach: funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zarządzania projektami realizowanymi w obszarze ekonomii społecznej oraz pracy z młodzieżą. Wraz ze wzrostem znaczenia podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, absolwenci kierunków społecznych oraz humanistycznych potrzebują nie tylko umiejętności pracy z drugim człowiekiem, ale także wielu znaczących kompetencji organizacyjnych. Instytucje z obszaru ekonomii społecznej takie jak: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie, spółdzielnie pracy, Centra Integracji Społecznej czy Zakłady Aktywizacji Zawodowej, w nowej perspektywie finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą się profesjonalizować i poszukiwać pracowników przygotowanych do pracy zarówno w zakresie powstania i działania organizacji, ale także umiejętnie realizujących projekty edukacyjne, profilaktyczne, aktywizujące i pomocowe.

Szczegółowe informacje:
- strona internetowa: LINK;
- profil FB: www.facebook.com/projektywse;
- e-mail: projektywse@amu.edu.pl.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Sekretarzy Konferencji:

dr Paulina Peret-Drążewska

mgr Katarzyna Banaszak

e-mail: strefaprojektow@amu.edu.pl

Strona internetowa: www.strefaprojektow.amu.edu.pl

Profil FB: www.facebook.com/strefaprojektow